18-a Ekumena Esperanto-Kongreso (EEK)
60-a de IKUE – 57-a de KELI
21- 28 Julio 2007 en Pelplin, Pollando

Kongresa temo: “ .. Dio estas la amo .. (1 Joh 4,16)
La ĉefa donaco de Jesuo – kaj ni … ?

kune kun la 8-a JET’07 (8-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro)
samtempe samloke, sed ofte kun aparta programo


La rezulto de la kongreso el vidpunkto deBernhard Eichkorn, ĉeforganizanto

1. La pli ol 200 partoprenantoj de la kongreso estis agrablaj.
– Triono estis Poloj, sed ili ne superregis la kongreson.
– 20 % venis el okcidentaj landoj – signo, ke la kristana Esperantistaro en okcidentaj landoj ne estas granda.
– 10 % estis evangeliaj – tro malmultaj por kristane ekvilibrigi ekumenan kongreson. Laudire ili timas la tro katolikan Pollandon. Ni vidos, ĉu post du jaroj en Francio, kie KELI organizos la kongreson, la situacio estos rimarkinde pli bona.
– 10 % estis junuloj – bedaŭrinde mankis la ukraino Prudko kun siaj 20 junulinoj.
– 4 familioj kun 11 infanoj – nu, pli da ili pli feliĉigintus min.

2. La loko Pelplin ravigis min: Bonaj ekipaĵoj. Ĉiuj lokoj por la vivo de la kongreso estis bonaj. Neniaj publikaĵoj en Pelplin forlogis la kongresanojn – tute alie ol ekz. en Rimini. La ĉefaj ekipaĵoj en Pelplin estas la belega, brike konstruita katedralo, nomita „baziliko“, la porsacerdota seminario, kie ni kongresis, la alkonstruita klerig-domo Marianum kaj la biblioteko kun la Gutenberg-biblio. La kongresaj aranĝoj estis la solaj, kiu allogis la kongresanojn. Tiel la partopreno en la kongresaj aranĝoj estis bona.

3. La laboro de la Loka Kongresa Komitato (LKK) gvide de s-ino Jadviga WASIUK estis mirinda. Ĉio estis bone preparita kaj iris glate. La kunlaboro inter la LKK kaj mi kiel reprezentanto de la Ekumena Komisiono estis bonega. La laboro estis bone dividita inter ili kaj mi. Neniuj tensioj.

4. Belegan Kongresan Informilon Jadviga WASIUK kaj Eduardo KOZYRA preparis, vere montrinda al chiuj interesiĝantoj. Ĝin oni vere povas montri al ĉiu intresiĝanto. Ekzemple mia episkopo, al kiu mi sendis unu ekzempleron kun raporto pri mia vojaĝo al Pollando, laŭdis ĝin, ke ĝi donis al li bonajn informojn, kvankam li ja ne estas Esperantisto.

5. Plaĉis al mi la vesperoj, precipe kun entuziasmige kantantaj kaj ludantaj infanoj. Pleje plaĉis al mi la kantado de la infanoj (8 – 17-jaruloj) de la koruso Modraki. La aliajn mi ne havis tempon partopreni, sed oni rakontis al mi simile. La vesperojn organizis la LKK.

6. La kongresa programo estis sukcesplena: lunde la temo „Dio estas amo“ evoluis kun multe pli da unueco inter la kristanoj ol mi supozis; vendrede la ekumena diskuto montris gravajn diferencojn inter ni. Sed nepre necesas, ke tiaj diskutoj okazu.

7. La Diservoj estis bonegaj en bela baziliko kaj bona kapelo. ADORU estis en la mano de ĉiu kongresano (vidu n-ro 13). Frumatene okazis ĉiutage Sankta Meso, poste ekumena Matenpreĝo, antaŭ la tagmanĝo estis libera ekumena preĝo kaj vespere ekumena vesperpreĝo. En liberaj tempoj ĉiutage oni preĝis publike la rozarion, ofte matene antaŭ la Sankta Meso. Bone estis, ke la katolikoj partoprenis je la unua tago en la publika Sankta Meso. Tiel la kongreso prezentiĝis antaŭ la urba publiko.

8. La manĝoj estis bongustaj kaj la servistaro estis ĝentila – pli ol kelkaj (malmultaj) kongresanoj. Sed vere nenio estas plendinda.

9. La du ekskursoj al Malbork (Marienburg) kaj Gdansk (Danzig) estis inform-riĉaj, kvankam iomete nervozigaj. Tion estigis ankaŭ la ege malbona vetero en Malbork.

10. Al Miloslav SVÁĈEK mi dankas por la bona gvidado de la Solena Malfermo. Ĝi estis vere digna reprezentado de nia kongreso rilate al publikaj personoj.

11. Al Eduardo KOZARA ni dankas pri kongresa vortaro en esperanta, angla kaj pola lingvoj, kiun li preparis en intensa laboro.
Li anoncis, ke li preparas duan libreton kun la polaj kaj anglaj listoj de la vortaro. Interresiĝantoj demandu lin mem sub la leter-adreso < esperanto<>powiat.malbork.pl >. (Mi anstataŭas la signoj @ per <> por malebligi la uzon de la retadresoj per komercaj serĉ-maŝinoj)

12. Ni faris interesan ekzperimento kun libera ĵaŭda posttagmezo, dum kiu ne estis oficiala programo, sed ĉiu interesiĝanto rajtis prelegi aŭ prezenti siajn publikigaĵojn. Lunde mi kunvenigis la prelegemulojn kaj ni fiksis la prelegojn, kiujn mi publikigis en la program-tabulo. Vere en ĉiu prelego partoprenis sufiĉa aro da aŭskultantoj. Tiel ne aŭdiĝis la kutimaj plendoj, ke mankas la libera tempo pro tro da kongresa programo, sed aliflanke la prelegemuloj, kies temo ne estis konvena al la temo de la kongreso, havis eblecon prelegi.

13. La artifiko kun ADORU. Ĝis nun en ĉiu Ekumena Esperanto-Kongreso aŭ IKUE-kongreso estis granda grupo, kiu ne havis la libron ADORU en la mano, kiam oni volis ĝin utiligi. Nun mi postulis 10 EUR pli de ĉiu kongresano, kaj mi donis al ĉiu unu uzitan libron ADORU. Se li redonos la pruntedonitan libron je la fino de la kongreso, li rericevos 5 EUR, kaj la kongresa kaso pagos po 5 EUR al la ADORU-kaso por la uzado de la libro. Kiu kunportis sian propran ADORU (kun enskribita nomo), ricevis 10 EUR da rabato de la kongresa kotizo. La sistemo bonege funkciis. Nur 6 librojn oni redonis je la fino, por ricevis siajn 5 EUR. Pli ol 60 ADORU estis venditaj. Kaj pli ol 140 kunportis sian propran libron, kiun la plimulto el ili estus hejme forgesinta, se ili ne sparintus 10 EUR.

14. Unuan fojon en niaj kongresoj ne-membroj pagis 20 EUR pli ol IKUE- kaj KELI-membroj. Mi celis membrigi la ne-membrojn. Tio ne sukcesis. Ni gajnis nur 4 novajn IKUE-membrojn. Membrigo sukcesus, se ni dirus: Kiu membriĝas, ricevas iun rabaton, ekz. 10 EUR. Tiuokaze la plipago de la ne-membroj devus esti 30 EUR, kiam la jar-membreco estu 20 EUR.

15. La financa rezulto: 911,19 EUR restas por la Kongresa Fonduso, kiu en venontaj kongresoj servos kiel helpa sumo, kiam la kongreso dificitos. Tia pago okazis nun la unuan fojon. La Kongresa Regularo skribas: „La Ekumena Kongresa Fonduso havu rezervon de minimume 5.000 EUR.“ (Kongresa Regularo 6.3) „Ĉiu Ekumena Esperanto-Kongreso … antaŭkalkulu gajnon de 5 % el la tuta kongresa buĝeto por la Kongresa Fonduso.“ (Kongresa Regularo 6.1). Tio estas la sola vojo, kiun mi vidas, eviti la netolereblan fakton, ke iu kongresa deficito, kiu pro neantaŭvideblaj kaŭzoj estiĝis, devas esti kovrata de la organizanto de la kongreso.

16. Bone funkciis la lingvaj kursoj de Stanislav MANDRAK, Gisel MICHEL-NEUROT kaj Alois EDER. La nombro de la malbonaj esperantistoj en niaj kongesoj bezonas streĉojn por plibonigi la lingvon. La kurs-gvidantoj ricevis 100 EUR por minimume 10 kurs-horoj.

17. La junulara parto JET’07 ne havis multajn partoprenantojn, sed ili estis bone prizorgitaj de la gvidantaro. Aperis neniu problemo. En la fina vespero ili forte kontribuis.

Kompreneble oni povus ankau paroli pri malglataĵoj. Sed krom ke la 23 Ukrainanoj ne venis, char ili supozis pro tajperaro en mia unua letero skribita komence de 2006, ke la kongreso okazos en Augusto 2007, mi volas silenti pri la aliaj truetoj de la kongreso. Ili estis vere elteneblaj.

Bona konsilo estas, ke oni antaŭfiksu fiksan prezon por la uzado de ĉambroj unu aŭ du noktojn antaŭ la kongreso. Ni postulis dekonon de la kongresa kotizo por unu nokto (sen promesi iujn manĝojn, kiuj tamen estis donitaj), sed tion iuj ne taksis justa solvo.
Bernhard EICHKORN

– Bonan raporton pri la kongreso kun belaj bildoj publikigis Miloslav ŠVÁČEK en sia revuo „Dio Benu“ 3 2007

Programo
La verdajn partojn partoprenos ankaŭ la JET’07-junularo
La violajn partojn mi rekomendas al ili
la signoj (ek) = ekumena; (ev) = evangelia; (ka) = katolika; (gka) = grek-katolika signifas, ke tiuj Diservoj havas la nomitan karakteron.

Vendredo, 20. Julio 2007
Akcepto: 16h-18h, 20h-21h. Se vi alvenas ali-hore, informu membron de la LKK, ekz. Jadviga WASIUK. jagaw53<>poczta.pl.
Kiu volas tranokti en la kongresejo, pagos dekonon de sia kongres-kotizo kaj zorgos mem pri la vesper- kaj matenmanĝoj.
LKK: 20h00 Kunveno de la LKK kun la delegito de la Ekumena Komisiono
Sabato, 21. Julio 2007

Akcepto: 10h-12h, 14h-21h. Se vi alvenas ali-hore, informu membron de la LKK, ekz. Jadviga WASIUK. jagaw53<>poczta.pl.
Kiu kunportas sian propran ADORU kun enskribita nomo de la posedanto, pagos 10 € malpli ol en la invitilo indikite.
La membroj de KELI kaj IKUE pagos 20 € malpli ol tiuj, kiuj ne povas pruvi sian membrecon per kvitanco de la pagita landa membro-kotizo.
Oni povas membriĝi al IKUE kaj KELI laŭ siaj landaj kondiĉoj ĉe la kongresa kasisto.
Pere de la kongres-kotizo (sen pagi ion plian) oni povas akiri membrecon de IKUE au de KELI por 2008, se oni subskribas la membro-folion de IKUE au de KELI.
16h00 Esperanto-kurso por fruaj partoprenantoj.
18h15 Vespera manĝo
19h30 Inaŭgura vespero (ADORU)
i.a. Prof. Boĵidar LEONOV, prezidanto de TOLE, rakontas pri Esperanto en ortodoksa eklezio
finiĝanta per Vespera Preĝo en la kapelo (ek), gvidata de Els VAN DIJK
poste por libervolaj spektantoj: Spektaklo „Lumo kaj Sono”: la urbo Pelplin prezentas sin (15 min. ekstere la kongresejo)

Dimanĉo, 22. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
10h00 Solena Sankta Meso en la Basiliko (ka)
12h00 Estraroj: kunveno kun TOLE
13h00 Tagmeza manĝo
14h30 Plana interparolo por tiuj, kiuj jaŭde posttagmeze volas prelegi au prezenti ion.
15h00 Urb-gvidado tra Pelplin (ripeto okazos vendrede posttagmeze)
15h00 Esperanto-kursoj: Gisela MICHEL-NEUROTH; Elżbieta HARĘŻLAK (infanoj ĝis 12j); Stanislav MANDRAK.
17h00 Ekumena Diservo en la Baziliko. Predikas Philippe COUSSON, prezidanzo de KELI. (ADORU kun orgeno) (ek)
18h15 Vespera manĝo
19h30 Solena Malfermo, gvidata de Miloslav ŠVÁČEK, prezidanto de IKUE, ekde ĉirkaŭ 20h30 poezi-muziko fare de junularo.
Poste ĉirkaŭ je 21h30 Vespera preĝo en la kongreseja kapelo (ek), gvidata de Siegfried KRÜGER

Lundo, 23. Julio 2007
07h00 Sankta Meso (laŭ ADORU) (ka)
07h45 Ekumena maten-preĝo (ADORU) (ek) (Bruno MASALA)
08h15 Matena manĝo
09h00 Komuna kantado (el ADORU, gvidas Bernhard EICHKORN)
10h00 Prelego: Philippe COUSSON, prezidanto de KELI: La ĉef-temo “Amo”
11h00 Prelego: Prof. Boĵidar LEONOV: Ortodoksa vido de la kristana amo
11h30 Prezento: Prof. Peter KNAUER SJ: Amo – kredo por nia tempo (Power-Point-Prezento)
12h00 Prezento: Bernhard EICHKORN disdonas kaj klarigas kajeron kun bibliaj versikloj “Amo en la BIBLIO“
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek), gvidata de Bernhard EICHKORN
13h00 Tagmeza manĝo
13h30 – 15h00: Esperanto-kvizo (kun premioj)
15h15 Eksterprograma prezento: Brandstaetter-Verkoj en Esperanto.
16h00 Esperanto-kursoj
16h00 Prezento: Bernhard EICHKORN: “Pri la Kristana Amo” La 3 esperantaj tradukoj de la encikliko de Benedikto la 16a
16h15 Prelego: D-ro Roman FORYCKI: „La ĉefaj pensoj de papo Benedikto la 16a pri amo“
17h00 Prelego: Siegfried KRÜGER pri agado de Jacques TUINDER: Evidente – praktika amo por blinduloj
18h15 Vespera manĝo
19h30 Rozario en la kongreseja kapelo gvidata de Miloslav ŠVÁČEK(ka)
20h15 KOĈEVIO prezentas sin – koncerto de folklor-ensemblo „Modraki“
Poste ĉirkaŭ je 21h30 Kompletorio en la kapelo (kun ADORU) (ek), gvidata de Bernhard EICHKORN

Mardo, 24. Julio 2007
07h00 Sankta Meso (laû ADORU) (ka)
07h45 Ekumena maten-preĝo (laû ADORU) (ek), gvidata de Karl-Heinz SCHAEFFER (demandite)
08h15 Matena manĝo
09h00 Komuna kantado kun la koruso „Koraloj“ (el ADORU)
10h00 Esperanto-kursoj
10h00 Prelego: D-ro Eligiusz SITEK: Pri Konstanteno Dominik, episkopo en Pelplin
11h00 Prelego: Eduardo KOZYRA: 1. Ekskursoj al Malbork kaj Gdańsk; 2. Nov-eldono: Kristana Kongresa Vortaro
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek), gvidata de Bernhard EICHKORN
13h00 Tagmeza manĝo
14h00 – 18h30 Posttagmeza ekskurso al Malbork / Marienburg
18h45 Vespera manĝo
19h30 Rozario en la kongreseja kapelo gvidata de geedzoj MASALA (ka)
20h15 Kaŝubia Folkloro – prezentado de dancoj kaj kantoj fare de ensemblo „Słonuszka“
Poste ĉirkaŭ je 21h30 Vespera Preĝo en la kapelo (kun ADORU) (ek) (Anne MASALA)

Merkredo, 25. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
09h00 Tuttaga ekskurso al Gdańsk / Danzig
18h15 Vespera manĝo
19.00h Internacia Orgena Koncerto en la baziliko de Pelplin (senpage)
post la koncerto: fajro kun rostitaj kolbasetoj en la gardeno de la Alta Seminario

Ĵaŭdo, 26. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
09h00 Ĝenerala Kunveno de IKUE (kun ADORU)
09h00 Jarkunveno de KELI
09h00 – 10h30 kaj 11h00 – 12h15 Esperanto-kurso
09h00 – 10h30 Esperanto-kvizo kun premioj
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek)
13h00 Tagmeza manĝo
14h00 – 18h00 Organizaĵoj apartaj de IKUE kaj KELI.
Ĉiuj estas invitataj prezenti ion montreblan (sur tablo, afishe, prelege, ktp).
Preleg(et)oj (vizitataj libere) estas arangitaj ekde la 15a horo en kongresejaj chambroj.
Inter ili:
– ABDA-SIMON, M. prezentas la planon de Eŭropa pilgrimo al Kompostelo
– PŁACHTA, Stanisław OP prezentas sian revuon „Frateco“
– EICHKORN, Bernhard montras siajn eldonaĵojn: La BIBLIOn k.a.
– ŠVÁČEK, Miloslav gidas viziton de Monto de Johano Paŭlo la Dua kun krucvoja preĝado.
– BELOŠEVIĆ, Marija: Kio restis post la Taizé-renkontiĝo en Zagreb; kunlaboro de diversaj kristanaj eklezioj.
– GORECKA, Halina: Prezento de „La Ondo de Esperanto“ kaj libroj de la eldonejo Sezonoj.
– WASILEWSKI, Bohdan: Religia Ekumena Ekspozicio
– MANDRAK, Stanislaw kun GIERCARZ, Urszula: Kantoj kun tekstoj sur la ekrano
– KOZYRA, Eduardo, vendas Kristanajn Kongresajn Vortarojn
– MASALA, Bruno, prezentado de la proceso pri beateco de Robert SCHUMAN, patro de Europo (10 minutojn)
– aliaj prezentaĵoj estas montrataj de partoprenantoj. Anoncu vian prezentaĵon dimanĉe je 15h00, che la LKK au ĉe Bernhard EICHKORN
18h15 Vespera manĝo
19h15 Solena Sankta Meso honore al beata Titus Brandsma, martiro, IKUE-ano (en la Baziliko, laû ADORU kun orgeno) (ka). Ĉefcelebranto: Lajos KOBOR
19h15 Evangelia Diservo kun Sankta Manĝo (en la kongreseja kapelo): Predikas: pastro Erikas LAICONAS (ev)
20h30 Polaj artistoj por esperantistoj en la koncerta salono Aula Magna
Poste ĉirkaŭ je 21h45 Vespera Preĝo en la kapelo (kun ADORU) (ek)

Vendredo, 27. Julio 2007
08h15 Matena manĝo
09h00 Grek-katolika Liturgio de Sankta Krizostomo (kun ADORU) (gka) Celebranto: Sac. Serhij PRUDKO
10h45-11h30 Prelego: Philippe COUSSON: Pri la aŭtoritato en Protestantaj Eklezioj
11h35-12h20 Prelego: Prof. Alicja LEWANDERSKA-QUEDNAU: Papo Benedikto la 16a
12h30 Tagmeza preĝo (laû ADORU) (ek)
13h00 Tagmeza manĝo
La posttagmezo estas senprograma. Oni preparu i.a. sian kontribuon al la Adiaûa Vespero.
Sed je 15h00 okazos ripeto de la dimanĉa urbgvidado.
18h15 Vespera manĝo
19h00 Adiaŭa vespero. Gvidas tra la programo Alois EDER (demandite). Oni anoncu al li sian kontribuon. Ĉiu estas petata, kontribui al tiu vespero. Kunportu viajn ideojn kaj materialojn por publika prezentado. Ĉar la vespero estis ĉiam ege longa, ni petas, koncizigi siajn kontribuojn. Ni finiĝas per Vespera Preĝo en la kapelo (kun ADORU) (ek) (demandite: ŠVÁČEK)

Sabato, 28. Julio 2007
07h00 Sankta Meso (kun ADORU) (ka)
07h45 Ekumena maten-preĝo (ADORU) (ek) gvidas pastro Erikas LAICONAS (akceptite)
08h00 Oficiala Fermo de la kongreso far Philippe COUSSON, prezidanto de KELI. Invito al la venonta 19a Ekumena Esperanto-Kongreso
08h30 Matena manĝo
Adiaŭo
stato 13.7.2007

Lastaj informoj
2007 / 07 / 31: La kongreso finighis. Kaj ghi estis sukcesa. Unuavide:
1. La partoprenantoj estis agrablaj.
2. La loko Pelplin ravigis min: Bonaj ekipajhoj. Chiuj lokoj por la vivo de la kongreso estis bonaj.
3. La laboro de la Loka Kongresa Komitato (LKK) gvide de s-ino Jadviga WASIUK estis mirinda.
4. Belegan Kongresan Informilon ili preparis, vere montrinda al chiuj interesighantoj.
5. Plachis al mi la vesperoj, precipe kun entuziasmige kantantaj kaj ludantaj infanoj.
6. La kongresa programo estis sukcesplena: lunde la temo „Dio estas amo“ kun multe pli da unueco inter la kristanoj ol mi supozis; vendrede la ekumena diskuto montris gravajn diferencojn inter ni.
7. La Diservoj estis bonegaj en bela baziliko kaj bona kapelo.
8. La manghoj estis bongustaj
9. La du ekskursoj al Malbork (Marienburg) kaj Gadansk (Danzig) estis inform-richaj.
10. La kongreso ankorau finance bone evoluis – precizan fin-kalkuladon mi ankorau ne havas.
Kompreneble oni povus ankau paroli pri malsukcesoj. Sed krom ke la 23 Ukrainanoj ne venis, char ili supozis pro tajperaro en mia unua letero, ke la kongreso okazos en Augusto 2007, mi volas silenti pri la aliaj tru(et)oj de la kongreso. Ili estis elteneblaj.

2007 / 07 / 01:  15 Tagojn antaŭ la komenco de la kongreso kreskis la nombro de la aliĝintoj al 201. Bona atingo.

La nombroj de aliĝintoj estas:
1. Poloj (68), ukrainoj (24), litovoj (18), rumanoj (18), ĉeĥoj (17), germanoj (16), hungaroj (13), francoj (11), italoj (5) kaj slovakoj (5), svedoj (3), svisoj (2) nederlandanoj (2), rusoj (2), belgo (1), bulgaro (1), dano (1), kanadano (1) kroato.
Pligrandiĝis la nombro de okcidentanaj partoprenantoj al 42, unue la germanoj (16), sekvataj de la francoj (11) italoj (5) kaj aliaj (10).
La partoprenintaj gejunuloj/infanoj nun estas (33).

Tro malmultaj partoprenantoj estas ankoraŭ:
1. KELI-anoj: Mi kalkulis malpli ol 20 evangeliajn aliĝintojn.
2. Okcidentanoj: 42 estas ne multaj.
3. Familioj: 5 familioj (13 infanoj).
4. Laŭlande tute mankas hispanoj, portugaloj, iroj, angloj, norvegoj, finnoj, estonoj, latvoj, belorusoj, aûstroj, la tuta balkano krom Kroatio (1) kaj grekoj. Kaj tro malmultaj estas ankoraŭ bulgaroj (1), belgoj (1), danoj (1), svisoj (1), nederlandanoj (2), svedoj (3). Tio estas signo, kie IKUE kaj KELI estas malfortaj aŭ kie ili eĉ tute mankas.
5. IKUE kaj KELI vivas en Eŭropo, preskau ne tutmonde.

2007 / 04 / 01: Fine de la dua aliĝ-periodo (31.3.2007) kreskis la nombro de la aliĝintoj al 168. Tio estas antaŭsigno, ke ni atingos preskaŭ 200 kongresanojn. La tri kongresaj domoj povus loĝigi 250 personoj.

La ĉambroj en la domo Collegium Marianum jam estas okupitaj. Same la kvar-litaj ĉambroj en la Alta Seminario (kongesejo). Sed en la kongresejo Alta Seminario estas ankoraŭ liberaj du-litaj ĉambroj.

Plej bonaj nombroj de aliĝintoj estas:
1. Poloj (60), ĉeĥoj (17) kaj ukrainoj (17), litovoj (16), germanoj (14), hungaroj (11), francoj (9), italoj (5) kaj slovakoj (5), rumanoj (4).
Pligrandiĝis la nombro de okcidentanaj partoprenantoj al 35, unue la germanoj (14), sekvataj de la francoj (9) kaj italoj (5).
La gejunuloj restas (23), por kiuj ni dungis 4 gvidantojn.

Tro malmultaj partoprenantoj estas ankoraŭ:
1. Okcidentanoj: 35 estas tro malmultaj.
2. KELI-anoj: Mi kalkulis ĉ. 15 evangeliajn aliĝintojn.
3. Familioj: 1 certa familio (4 infanoj) kaj 2 necerta (4 infanoj).
4. Laŭlande tute mankas hispanoj, portugaloj, angloj, norvegoj, finnoj, estonoj, latvoj, rusoj, belorusoj, aûstroj, la tuta balkano krom Kroatio (1). Kaj tro malmultaj estas ankoraŭ belgoj (1), danoj (1), svisoj (1), nederlandanoj (2), svedoj (2). Tio estas signo, kie IKUE kaj KELI estas malfortaj aŭ kie ili eĉ tute mankas.
5. IKUE kaj KELI vivas en Eŭropo, ne tutmonde.

2007 / 03 / 29: Infomis min juna partoprenanto de nia kongreso, ke mi ne enskribi lian ret-adreson en nian adresaron, ĉar baldaŭ iu serĉ-programo trovos tiun adreson kaj oni poste ricevas pli kaj pli da spam-sendaĵoj. Pro tio mi iomete ŝanĝis la ret-adresojn: la signo @ estas anstataŭita per <>. Se oni volas utiligi iun adreson, oni anstataŭigu la signon <> per @. Tiel la adresoj estas protektitaj kontraŭ serĉ-maŝinoj. Nun nia juna kongresano estas kontenta kaj permesas la publikigon de sia ret-adreso.

2007 / 03 / 19: Pollando havas propran solidan mono-sistemon: złoty. La kurso rilate al euro varias: nunmomente 1 EUR valoras 3,9 Zł. Mono-ŝanĝado en Pelplin estas facila, se temas pri euro, sed malfacila rilate al aliaj mono-sistemoj ekzemple ĉeĥaj kronoj.

2007 / 03 / 18: Ne forgesu membriĝi en IKUE aŭ KELI por 2007 kaj kunportu la kvitancon 2007 de via membriĝo. Montrante ĝin vi ricevos 20 EUR-an kotiz-redukton. Same se vi kunportos vian personan libron ADORU kun la enskribita nomo, kio estigos 10 EUR-an kotiz-redukton.

La libron ADORU oni povas aĉeti por 10 EUR (normale ĝi kostas 19,80 EUR + sendokostoj); la luksan eldonon (ora tranĉaĵo kaj nigra leda kovraĵo) por 28 EUR (normala prezo 45 EUR + sendokostoj)

La novan BIBLION oni riceas por 13,20 EUR (normale unu libro kostas 19,80 EUR + sendokostoj)

2007 / 01 / 28: Libera Posttagmezo ĵaŭde 26.8.07
Ni eksperimentos liberan ĵaŭdan posttagmezon, en kio ĉiu povas prezenti siajn aferojn. Iel nia prototipo estas la Movada Foiro de la UK Florenco 2006. Ne estas alia oficiala kongresa programo, sed ĉiu povas prezenti en la koridoroj aŭ en konvena kongreseja ĉambro ion ajn sur iu tablo aŭ sur la muro (sen lezi ĝin). La aliĝintoj estas liberaj, rigardi aŭ aŭdi, kion oni prezentas, aŭ ili povas iri en la urbon ion aĉeti aŭ simple laŭplaĉe promeni. Rigardu la provizoran programon www.Bernhard-Eichkorn.de/eek2007partoprenantoj.htm
Kunportu al la kongreso, kion vi volas publike montri al aliaj kongresanoj.

2007 / 01 / 22: Jadviga WASIUK de la Loka Kongresa Komitato LKK skribis al mi, ke ŝi nun dissendas konfirmilojn fine de januaro 2007 la havantajn jenajn partojn:
– kongresa numero,
– konfirmo de loĝado,
– mapo de la urbo kun indikita piedvojo al la kongresejo,
– preciza vojo el flughaveno,
– kaj respondoj pri diversajn propraj demandojn de aliĝantoj

2007 / 01 / 11: La nombro de la liĝintoj atingis en la unua aliĝ-periodo (ĝis 31.12.2006) bonan rezulton de 142 personoj. Tial mi nun altigis la esperatan nombron de aliĝantoj al 200 personoj. Kompare kun mia kalkulado je 2006 / 12 / 27 la nombro de la junul/infanaro kreskis al 23, kaj la familioj al 3. Inter la landoj aliĝîs nun bona grupo el Litovio kaj kelkaj (ankoraû ne sufiĉaj) italoj.

Eduardo KOZYRA, membro de la LKK, planas eldoni Kristanan Kongresan Vortaron Esperanto-Angla-Pola. Finance tio eblas anstataû Kongreslibro. Li skribas:
Mi enmetis al tiu vortaro abundon da vortoj pri religio kaj speciale pri Kristanismo – ….estas nun okazo forjheti au aldoni iujn vortojn kaj fari korekton … Lau mia opinio la vortaro povus esti utila por la partoprenantoj de la EEKongreso en Pelplino por interkomprenighi en Pollando, surstrate, dum la vojaghado tra Pollando ktp. kun poloj ne konantaj Esperanton – kaj char ghi enhavas ankau la anglan do poste en aliaj landoj /dum la EEK au IKUE au KELI kongresoj – tiam ankau ghi estus utila chu ne ? Lau mia supozo la poshvortaro estas mezgranda.
Ĉu iu povas helpli lin en la serĉado de vortoj kaj en la korektado. Estas ankaŭ serĉata helpanto pri la prononcado de la anglaj vortoj.
La listo de la partoprenantoj estos preparata kiel listo. Tiel ni povas ŝpari kongreslibron.

2006 / 12 / 27: Mallonge antaŭ la jarfino kreskis la nombro de la aliĝintoj al 113. Tio estas tre bona antaŭsigno, ke ni povas superi la nombron de 150 kongresanoj, eble eĉ atingi la nombron de 200. La tri kongresaj domoj povus loĝigi 250 personoj.

Plej bonaj nombroj estas:
1. Poloj (45) kaj ukrainoj (17).
Krom la ukrainaj junulinoj (12) malmultas ankoraŭ la junularo (5)
Mankas ankoraû grandskale
1. Okcidentanoj: Aliĝis 15.
2. KELI-anoj: Mi kalkulis 7 evangeliajn aliĝintojn.
3. Familioj: 1 certa familio (4 infanoj) kaj 1 necerta (2 infanoj).
4. Laŭlande tute mankas hispanoj, angloj, norvegoj, finnoj, estonoj, latvoj, litovoj, rusoj, aûstroj, la tuta balkano. Kaj tro malmultaj estas ankoraŭ italoj (1), francoj (2), litovoj (eble 1).

2006 / 11 / 11: Ni bezonas instruistojn por la lingvo Esperanto
– por la infana aĝo
– por la junula aĝo ekde 12 jaroj
– kaj por la plenkreskuloj?
Mi donos al la instruistoj 100 € por minimume 12 lecionoj.
Interesiĝantoj informu min frutempe.

2006 / 08 / 4: Gvidantoj de la Junulara Ekumena Esperanto Tendaro (8a JET’07) estos:

● Roman Gmyrek, sacerdoto, studento, Pola adreso: pl.Kosciuszki 2, PL 42-265 Dabrowa Zielona (Polska handy: 508 978 171). Adreso en Romo dum la studado: Istituto Polacco, via Pietro Cavallini 38, IT 00193 ROMA (Italia handy: 338 725 31 96)

● Marek Blahuš, studento, Rudy Kubíčka 1002, CZ 68695 Uheryské Hradiště 5.

● Dominik Ratzinger, Alban-Dold-Straße 7 DE 78050 Villingen-Schwenningen. www.esperanto.ratzinger.de.vu

Gvidantino de la infana branĉo de la Junulara Ekumena Esperanto Tendaro (8a JET’07) estos:
● Katalin Köszegvári, Köszegfalvi u.47, HU 9730 Köszeg

2006 /08 / 3: Ĵus mi faris la unuan skizon de la programo, videbla en eek2007programo

2006 / 08 /2: Renkontiĝis en Florenz Eduard KOZYRA, Jadwiga WASIUK kaj Bernhard EICHKORN. Oni detale traparolis la Invitilon. Pri la programo oni interkonsentis, ke la vesperoj lundaj, mardaj, kaj ĵaŭdaj estos je dispono por regionaj prezentaĵoj. Por la vendreda vespero verŝajne disponiĝos la eklezia muzik-direktoro Ernst LEUZE sur la katedrala orgeno.

2006 / 08 / 1: La invitiloj estas skribe haveblaj ĉe
– Bernhard EICHKORN, Romäusring 20, D 78050 Villingen, Bernhard.Eichkorn@esperanto.de
– kaj ĉe Jadwiga WASIUK, Strzelnica 8, PL 83-130 Pelplin. Jagaw53@poszta.onet.pl
Memkompreneble vi povas uzi elprintaĵon el la invitilo-dokumento

Listo de la partoprenantoj
La ret-adresoj estas iomete ŝanĝitaj: La signo @ estas anstataŭita per <>. Se oni volas utiligi la adreson, oni anstataŭu la signon <> per @.
Tiel la adresoj estas protektitaj kontraŭ la serĉ-maŝinoj, kiuj rabus ilin por spamado.

Listo de la aliĝintoj laŭ la aliĝ-dato
stato de 13.7.2007

IKUE 10e 001. ŠVÁČEK s-ro Miloslav: Tršická 6; CZ 75127 Penčice. m.svacek<>seznam.cz Tel.+420 581 228304. Prezidanto de IKUE. Prezidanto kaj Landa Reprezentanto de IKUE por Ĉeĥio. (j CM du – lit kun 050).
IKUE 10e 002. BELOŠEVIĆ s-ino Marija: Sveti Dutt 130; HR 10000 Zagreb. marija.belosevic<>zg.htnet.hr Vicprezidantino de IKUE. Tel. +385 139 450 53. Landa Reprezentanto de IKUE por Kroatio. (j CM du-lita)
IKUE 10e 003. BIRKELBACH s-ino Ilona: str. Nábř. Závodu Miru 2738; CZ 53002 Pardubice. Tel. CZ 737 458 220 (j CM, du-lita, kunulino 006. TOMAŠOVICOVA, vegetara, ne Malbork, ne Gdansk)
10e 004. MASTALIŃSKA-PYDA s-ino Maria: ul. Sokolníckiego 35; PL 95-039 Sokolniki. Tel. PL + 48 42 710 11 58 (j AS, unu-lita)
IKUE 10e 005. KOMLOŠIOVÀ s-ino Alica: Rovníkova 6; SL 82102 Bratislava. alica.komlosi<>pobox.sk (j CM, du-lita, kunulino 006. TOMAŠOVICOVA)
IKUE 10e 006. TOMAŠOVIČOVÁ s-ino Mária: ul. Kpt. Uhra 9; SK 91501 Nové Mesto nad Váh. valtom<>mail.t-com.sk Tel. 421 032 771 3536 (j CM, du-lita, kunulino 005. KOMLOŠIOVA)
IKUE 50e 007. BOSCHIN s-ro Serio: via Eritrea 8; IT Trevisio. boschin.serio<>libero.it 00 39 0422 235 81 (j AS, unu-lita) IKUE-estrarano
IKUE 10e 008. PETRÍK s-ro Pavol: Na Dujave 3; SL 08256 Pečovská Nová Ves. petrikpavol<>zoznam.sk Tel. +421 907 530 207 (j CM, tri-lita)
IKUE 10e 009. KÖSZEGVÁRI s-ino Katalin, Köszegfalvi u.47; HU 9730 Köszeg. kitty-kati<>freemal.hu Gvidantino de la infana branĉo de JET’07. Tel. 36 94 360 940
(j CM, tri-lita)
IKUE 10e 010. KÓBOR sac. Lajos: Fö u. 61; HU 9484 Pereszteg. esperanto<>mail.datanet.hu Vicprezidanto de IKUE. Tel. 36 99 360 877. Prezidanto de la Ekumena Komisiono. Landa Reprezentanto de IKUE por Hungario. Landa Reprezentanto de IKUE por Hungario. (j CM, du-lita, kun 150)
IKUE 50e 011. EICHKORN sac. Bernhard: Romäusring 20; D 78050 Villingen-Schwenningen. Bernhard.Eichkorn<>esperanto.de Vicprezidanto de la Ekumena Komisiono.
(j AS, unu-lita)
pj 012. WASIUK s-ino Jadviga: Strzelnica 8; PL 83-130 Pelplin. jagawa53<>poczta.onet.pl LKK. (p )
pj 013. KOZYRA s-ro Edward: ul. Mazowiecka 23; PL 83-130 Pelplin. esperanto<>powiat.malbork.pl LKK. (p )
50+50e 014. DISCHER s-ino Erika: Romäusring 20; D 78050 Villingen-Schwenningen. Per Bernhard.Eichkorn<>esperanto.de (j AS, unu-lita)
IKUE 10e 015. KEPENCAY s-ro Inĝ. Tibor: 730; SL 90042 Dunajská Luzna 730. tipkep<>pobox.sk (j CM, du-lita, kunulo ne ronkanta)
10e 016. GMYREK sac. Roman: pl. Kosziuszki 2; PL 42-265 Dąbrowa Zielona. Itala adreso: Instituto Polacco, via Pietro Cavallini 38; IT 00183 Roma. Kungvidanto de la junulara branĉo de JET’07 (e petis lin partopreni kaj li promesis tion; sen aliĝilo; ML ses-lit kun 107/017/018/159/161)
IKUE 10e 017. BLAHUŠ j-o Marek ( ): Rudy Kubíčka 1002; CZ 68695 Uherské Hradiště. marek<>blahus.cz Kungvidanto de la junulara branĉo de JET’07 (e petis lin partopreni kaj li promesis tion; sen aliĝilo; ML ses-lit kun 107/016/018/159/161)
50e 018. RATZINGER j-o Dominik (17): Alban-Dold-Straße 7; DE 78050 Villingen-Schwenningen. esperanto<>ratzingeronline.de Kungvidanto de la junulara branĉo de JET’07 (j ML ses-lit kun 107/016/017/159/161)
10m 019. STUDENÝ, s-ro Jiři: U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín (jm ML ses-lita kun 023/020/021)
IKUE 10m 020. STUDENÁ s-ino Pavla: U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín (jm ML ses-lita kun 019/023/021)
IKUE 10m 021. STUDENÝ j-o Jiří (13): U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín (jm ML ses-lita kun 019/020/023)
10m 022. STUDENÁ j-ino Pavla (17): U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín (jm ML ses-lita kun 031/177/175/ 177/)
10m 023. STUDENÝ j-o Vojtěch (11): U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín (jm ML ses-lita kun 019/020/021)
IKUE 50-30e 024. MOSER s-ro Hans: Gasteiner Str. 31: D 10717 Berlin. Tel. +30 862 14 11. Landa Reprezentanto de IKUE por Germanio (j CM, unu-lita, ne Gdansk, venos dimanĉe, forveturos ĵaûde)
IKUE 10+60e 025. KIRSCH diakono Inĝ. János: Pázmány tér 6; HU 7103 Szekszárd. kragota<>freemail.hu (j CM tri-lit kun 026/029,veget)
10e 026. KIRSCH-ROJIK s-ino Ágota: Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freem (j CM tri-lit kun 025/029)
– 027. KIRSCH infano János Márk (9): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu (j CM tri-lit kun 028/030)
10e 028. KIRSCH j-o Márton Áron (11): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu (j CM tri-lit kun 027/030)
– 029. KIRSCH infano Katalin Zsófia (3): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu (j CM tri-lit kun 025/026)
– 030. KIRSCH infano Péter Kristóf (7): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu (j CM tri-lit kun 028/027)
10e 031. KIRSCH j-ino Veronika Ágota (15): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu (j m ML ses-lita kun 022/177/175/177/, veget)
IKUE 10j 032. ŁABA s-ro Marian: Szamańskiego 2/4; Pl 75-546 Koszalin. Tel.0943425104 (j CM unu-lit, ne Gdansk nur Malbork)
KELI 10m 033. POLNICKÝ s-ro Pavel: Na Vinici 110/10; CZ 29001 Poděbrady. cea.polnicky<>guick.cz (j AS du-lit, kun 037, Gdańsk, Malbork)
IKUE 10e 034. BELÁŇOVÁ s-ino Mária: Fazuĺova 2; SK 81107 Bratislava 1. Maria.Belanova<>szrb.sk (j CM du-lit, kun 006, Malbork, Gdańsk)
IKUE 10j 035. BALCZER s-ro Johano: Rozsa str 8.VIII.48; HU 1045 Budapest. Tel.3-707-532 (j CM tri-lit)
10j 036. BORKOWSKI s-ro Henryk: Wiejska 3/5; PL 18-400 Łomża. Tel.0862163107 (j CM tri-lit, kun 043)
KELI 50e 037. KRÜGER s-ro Siegfried : Claudiusweg 10; DE 74074 Heilbronn. SLKrueger<>gmx.de KELI-estrarano (j AS du-lit, kun 033)
IKUE 10m 038. VENCL s-ro Inĝ. J’iri: Nové Náměstí 1745; CZ 57002 Česká Třebová. jirka.vencl<>tiscali.cz (j ML kun 186 GAILLARD, Malbork, Gdańsk)
10j 039. DEPECKER s-ino Tereza : Echines Dessus; FR 73700 Bourgs’Maurice. (j AS du-lit)
IKUE p50e 040. RYBARCZYK s-ro Eugeniusz: Bispeparken 29.1th; DK 2400 Kopenhago NU. Tel.35854939 (j CM du-lit kun 072, vegetara)
KELI 50m 041. COUSSON s-ro Philippe: 26 rue de Pre Ventent; FR 86340 Nouaille Maupertvis. Prezidanto de KELI (j AS du-lit kun 158; KELI pagos diferencon al AS kvar-lit)
IKUE 10m 042. HAMAJDOVA s-ino Jaroslava: Na Pohor’i 799; CZ 28522 Zruc’/Saz. (j CM du-lit)
10j 043. SOBOL s-ro Bogusław: ul.Gospodarska 55; PL 05-822 Milanówek. boguslavo<>neostrada.pl IKUE-estrarano (j CM tri-lit, kun 036 kaj kun Łęgowski?)
KELI 50e 044. DERCKS s-ino Gerda: Molenstraat 20; NL 7607 AL Almelo. gcamdercks<>home.nl (j AS unu-lit)
10j 045. BARAŃSKA s-ino Zofia: ul.Wapienna 36m 4; PL 91-087 Łódz.tel 608198210 045 s-ino Barańska (j CM du-lit kun 048)
10j 046. WNUK s-ino Mirosława: ul. Lniana 4m 38; PL 91-158 Łódz. miroslava.vnuk<>neostrada.pl (j CM tri-lit, kun 047 kaj kun 076/047)
10j 047. MASIERA s-ino Marianna: ul. Lutomierska 103Am 78; PL 91-046 Łódz ((j CM tri-lit, kun 046 kaj kun 076/046)
IKUE 10j 048. MACINSKA s-ino Krystyna: Al. S. Wyszyńskiego 33/34;PL 94-047 Łódz. tel. 042 259 18 59 (j CM du-lit, kun 045)
50e 049. KNAUER Prof. Peter SJ: Communauté S. Benoît, Rue des Trévires 18; B-1040 Bruxelles. Tel: +32 (2) 7 37 70 – 33. peter.knauer<>jesuiten.org (j CM unu-lit)
IKUE 10m 050. KALNÝ Inĝ. Jan: Libušina 8; CZ-37006 České Budějovice. jk.esp<>centrum.cz (j CM du – lit kun 001).
10j 051. SZRAIBER s-ino Helena: ul. Etiudy Rewolucyjnej 9/71; PL 02-643 Warszawa. helszra<>neostrada.pl (j CM unu-lit.)
10j 052. ZDRZALIK s-ino Maria: ul. Powstańców Śląskich 88m46 ; PL 53-333 Wrocław. Tel.071 7833605 (j AS kvar-lit, kun 053/054/055)
IKUE 10j 053. WAŃCZYK s-ino Roma: ul Rynek23/6; PL 50-101 Wrocław. Tel.071-34-34-276 (j AS kvar-lit, kun 052/054/055)
10j 054. GRABOWSKA s-ino Eugenia: ul. Jemiołowa 34/7 ; PL 53-447 Wrocław. Tel.071-361-68-22 (j AS kvar-lit, kun 052/053/055)
IKUE 10j 055. SIWOŃ s-ino Kazimiera: ul.Kotlarska6/4; PL 50-150 Wrocław. Tel.071-78-43-901 (j AS kvar-lit, kun 052/053/054)
10j 056. KOZEK s-ino Krystyna: ul.Nowa Wieś Dolna 6 ; PL 32-065 Krzeszowice. tel. 012 2825588 (j CM tri-lit )
10j 057. KOŁPANOWICZ s-ino Anna: ul.Długa 8/44; PL 32-065 Krzeszowice. tel.012-282-05-56 (j CM tri-lit kun 056/058)
10j 058. SULKOWSKA s-ino Barbara: ul. Długa 8/29; PL 32-065 Krzeszowice. tel.012-2820746 (j CM tri-lit kun 056/057)
10j 059. DUDA s-ro Zbigniew: ul. Chłopickiego 20; PL 32-065 Krzeszowice. tel.012-282-06-32 (j CM tri-lit. )
10j 060. CZUPKAŁŁO s-ro Zbigniew: ul. Północna 10, skr.poczt. 5; PL 24-220 Nierzwica Duża. (j CM du-lit )
IKUE 10m 061. ILKOVÁ s-ino Hana: Jugoslávská 6; CZ 66902 Znojmo. (j CM du-lit kun 152. MATÝSKOVÁ)
IKUE 10j 062. HARĘŻLAK s-ino Elżbieta: ul. Podchorążych 13m11; PL 43-3-3 Bielsko-Biała. tel.515121898 (j CM tri-lit kun 149, 063) volonte instruos infanoj gxis 12j
IKUE 10j 063. GIERCARZ s-ino Urszula: ul. Kwaitowa 22;PL 44-218 Rybnik. tel 0324221520 (j CM tri-lit kun 149, 062)
IKUE 10j 064. KUREK s-ro Leonard: ul Marchewkowa 4/2; PL 52-311 Wrocław. tel. 071781-90-55 (j CM du-lit edzo de 065)
IKUE 10j 065. KUREK s-ino Agnieszka: ul Marchewkowa 4/2; PL 52-311 Wrocław. (j CM dulit edzino de 064)
KELI 50j 066. AHLRÉN s-ro Åke:: Sibeliusgangen 56; SE 164-76 Stockholm/Kista. akeren<>bredband.net (j CM unu-lit)
IKUE 10j 067. MOŻUCH s-ro Marain: ul. Ku Ujściu; Pl 35/2;80-701 Gdańsk. tel.0502434587 (j sen tranoktoj )
10j 068. MAZUR s-ino Mirosława: ul.Bulonska 8/B/30; PL 80-701 Gdańsk. tel.058-682-21-06 (j sen tranoktoj)
10j 069. WILCZYŃSKI s-ro Ireneusz: ul. 78/155Malczewskiego; PL 80-107 Gdańsk. tel 058-302-56-81 (j sen tranoktoj)
10j 070. BORKOWSKA s-ino Kazimiera: ul. Pokoju3/4; PL 83-000 Pruszcz Gd. tel.058-682-21-06 (j sen tranoktoj )
10j 071. RUMIŃSKA s-ino Władysława: ul. Abrahama 9.23; PL 85-318 Bydgoszcz. (j sen tranoktoj)
KELI 50e 072. LUNDKVIST s-ro Arne, de 1.3.2007: Vallgatan 12B; SE 33130 Varnamo; arne.lunkvist<>bred.band.net (j AS du-lit kun 040)
IKUE 50e 073. NOSKE s-ro Dr. Gottfried: Windthorststr. 4; D 82515 Wolfratshausen. tel. +49 8171 17675. (j AS unu-lit)
IKUE 10j 074. PŁATEK sac. Stanisław: ul. Ks.M.Góreckiego 17; PL 80-544 Gdańsk (j ?)
10j 075. BOLEK s-ino Maria: ul. Bracka 18 M 2A; PL 00-028 Warszawa. tel.0228272140 ( j CM du-lit)
10j 076. GAŁAS s-ino Genowefa: ul Komfortowa 3m26; PL 93-553 Łódz. tel. 0426485190 (j CM tri-lit kun 046/047)
IKUE 10j 077. NOWAK s-ino Jadwiga. ul. Drukarska13A/7; PL 53-311 Wrocław. tel.071-367-79-16 (j CM tri-lit kun 143/178)
IKUE 10j 078. KAŻMIERCZAK s-ino Zdzisława: ul. Drukarska 39/19; PL 53-311 Wroclaw. tel.071-7843-243 (j CM tri-lit kun 077/143)
10j 079. KUBICKA s-ino Mirosława: ul. Dąbrówki 15; PL 43-155 Bieruń. mirkakub<>wp.pl (j CM tri-lit)
10j 080. SACHA s-ino Alicja: ul/Os. Willowe 14/6; PL 31-901 Kraków. Alistar1<>op.pl (j CM du-lit, kun 081 Ada Prostacka)
10j 081. PROSTACKA s-ino Ada: ul. Wysłouchów 8/59; Pl 30-611 Kraków. tel.012654-61-69 (j CM du-lit kun 080 Ala Sacha)
10j 082. SZOSTAK s-ro Stanisława: ul. Pilotów 26/95; Pl 310462 Kraków . tel. 012-262-81-81 (j CM du-lit kun 083 Stanisława Śliwinska)
10j 083. ŚLIWIŃSKA s-ino Stanisława: ul. Wysłouchów 8,68; PL 30-611 Kraków. (j CM du-lit kun 082 S. Szostak)
IKUE 10j 084. PŁACHTA sac. Stanisław: ul. Reformacka 4; PL 31-012 Kraków. stanislawp<>ofm.krakow.pl (j AS du-lit)
IKUE 50e 085. LEWANDERSKA-QUEDNAU s-ino Alicja: Plorulsacher str.21; D – Haag. lewander<>forst.tu-muenchen.de (j AS du-lit)
10j 086. ŁOKUCIEWSKA s-ino Elwira: ul.Borkowska 92m1; Pl 50-552 Wrocław. tel.07133616171 (j CM tri-lit kun 077/078)
50j 087. SANDOZ s-ro Andre: A.M.Piaget 81: CH 23-000 La Chaux-de-Fonds. tel.0041329681373 (j AS unu-lit)
10e 088. POTICJKA s-ino Lesja (13): str. Vernadsjkoho 87 – 13, UA 03142 Kijiv. per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, AS dul-lit kun pola esperantistino)
10e 089. PRUDKO sac. Serhij: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv. prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, AS dul-lit kun 106edzino)
10m 090. KLUMPAR s-ro Alois: Příční 1864; CZ-56002 Česká Třebová alois.klumpar<>tiscali.cz (j CM du-lit, kun 091edzino)
10m 091. KLUMPAROVA s-ino Marie: Čechova 446; CZ-56002 Česká Třebová alois.klumpar<>tiscali.cz (j kun 090edzo)
KELI 30e 092. CZIRN-TERPITZ s-ino Helga: Karlstr. 60; D 73433 Aalen. (j AS unu-lit)
KELI 30e 093. SCHAEFER s-ro Karl Heinz: Schulstr. 17; D 73433 Aalen. kh.schaeffer<>t-online.de (j AS unu-lit )
p10e 094. TYMOSHENKO j-ino Jaroslava (21): str. Hrushevsjkoho, 12 – 2; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net , responsulino por 095-099. (e sen aliĝilo, ML kun 094-099)
p10e 095. PRYNJOVA j-ino Olga (17): str. Naberéshna, 4 – 86; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 094-099)
p10e 096. NOVAKIVJSKA j-ino Ninel (21): str. Kijivsjka, 18 – 95; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, kun ML 094-099)
p10e 097. MÁKHOVYK j-ino Oleksandra (20): str. Naberéshna, 12 – 120; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 094-099)
p10e 098. HULA j-ino Nastja (20): av. Wevchenka, 7 – 93; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 094-099)
p10e 099. DUDKA j-ino Julia (23): str. Naberézhna, 2 – 155; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 094-099)
p10e 100. HRYSHCHENKO s-ino Natala (28): str. Ushakova, 14 – 31; UA Kijiv, per prudko<>bigmir.net la responsulino por 101-105. (e sen aliĝilo, ML kun 100-105)
p10e 101. SARANCHUK j-ino Katerina (16): av. Shevchenka, 7 – 69, UA 07300 Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 100-105)
p10e 102. SHEVCHENKO j-ino Natala (23): str. Hrynenka, 1-A – 61, UA 07300 Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 100-105)
p10e 103. DOROSHENKO j-ino Halina (22): av. Shevchenka, 7 – 69; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 100-105)
p10e 104. KUCHERJAVA j-ino Katerina (23): str. Tychyny, 5 – 237; UA Kijiv, per prudko<>bigmir.net (e sen ali^gilo, ML kun 100-105)
p10e 105. SARANCHUK j-ino Marija (18): av. Shevchenka, 7 – 69, UA 07300 Vywhorod, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML kun 100-105)
p10e 106. PRUDKO s-ino Lilija: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, AS dul-lit kun 089edzo)
p10e 107. PRUDKO s-ro Taras: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, ML ses-lit kun 108)
p10e 108. PRUDKO s-ino Antonina: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv, per prudko<>bigmir.net (e sen aliĝilo, AS du-lit kun 107)
10j 109. BĄGORSKA s-ino Jolanta: ul. Piastowsak 19/1; PL 89-500 Tuchola. tel. 601404 893 (j sen tranoktoj )
50e 110. LORENZON s-ro Loreno: via Pasubio 24; IT 31030 Carbonera (TV). tel. 3477955962 (j CM du-lit kun 111)
IKUE 50e 111. LORENZON j-o Francesco: via Pasubio 24; IT 31030 Carbonera (TV) (j CM du-lit, kun 110)
IKUE 10j 112. WASILEWSKI s-ro Bohdan : ul. Plantowa 4m23; PL 05-804 Pruszków. tel. 22 728-31-71 (j AS du-lit kun 113edzo) li preparos: Religia- Ekumena- Ekspozicio
IKUE 10j 113. ZMITROWICZ s-ino Krystyna:ul. Plantowa 4 m23; PL 05-804 (j AS du-lit, kun 112edzino).
50e 114. STROINSKI, s-ro Hieronimus: Bastleinstr. 32; D 04347 Leipzig (e CM du-lit kun 115edzo, ne Gdansk, ne Marbork)
50e 115. STROINSKI, s-ino Monika: Bastleinstr. 32; D 04347 Leipzig (e CM du-lit kun 115edzino, ne Gdansk, ne Marbork)
10j 116. CYBULSKI s-ro Antoni: ul.Kościuszki 24; PL 89-632 Brusy. (j sen tranoktoj)
IKUE 10m 117. KOVÀŘ sro Jan: Lhotka 24, CZ-56002 Česka Třebová (j CM du-lit kun 153. FLÍDRS)
IKUE 50+150e 118. DAMINELLI s-ro Giovanni: via lombardia 37; I-20099 Sesto S.Giovanni (MI). Prezidanto de UECI (Unione Esperantista Cattolica Italiana), italia sekcio de IKUE (j AS unu-lit)
IKUE 50e 119. SOROSINA s-ro Felice: via Divisone Aqui 11; I-24044 Dalmine (BG). tel.035372830 (j CM du-lit)
IKUE 10j 120. POMORSKA s-ino Teresa: ul. Zawistackiego 9/21; PL59-900 Wrocław. Tel .071341489 (j AS kvar-lit kun 122, 121, 123)
5j 121. PODBIELSKI j-lo (11) Kacper: ul. Langiewicza3/1; PL 59-900 Zgorzelec (j AS kvar-lit kun 120, 123, 123)
10j 122. ZDROJEWSKA s-ino Regina: ul. Norwida 4/307;PL 81-434 Gdynia. Tel. 0586226906 (j AS kvar-lit kun 120, 121, 123)
10j 123. ZWIEJKOWSKA s-ino Dorota:ul. Krzywickiego 13 ; PL 51-606 Wrocław. tel.071348452 (j AS kvar-lit kun 120, 121, 122)
10j 124. SZUMIGAJ s-ino Henryka: ul.Rajdowa 20885; PL 94-003 Łódz. heszum<>interia.pl (j CM tri-lit)
IKUE 10j 125. ŁEGOWSKI s-ro Leszek: ul.Grunwaldzka 12/B/49; PL 85-236 Bydgoszcz. tel.052-322-69-00 (j CM tri-lit kun 036, 043)
10j 126. LATACZ s-ino Helena: ul. Pocztowa8; Pl 34-500 Zakopane tel.0182015161 (j CM tri-lit)
?e 127. ABADA-SIMON prof. Michale: 288 avenue d’Argenteuil; F-92600 Asnieres. tel. 0147997551 (j CM unu-lit.)
10j 128. PILIPONIS s-ro Alginantas: Olandu g.16; LT- 01100 Vilnius. piliponis<>centras.lt (j CM du-lit)
IKUE 10j 129. VAICIULIONIS sac. Lionginas: Milikoniu,18; LT Kaunas. (j CM tri-lit kun 131, 130)
10j 130. PUSINATIS sac.Gvidas: Luksiai A. Tatares 40; LT Sakui (j CM tri-lit kun 129, 131)
IKUE 10j 131. PUODZIUNAS sac. Jonas: Vytauto str. 88; LT 53259 Garliava (j CM tri-lit kun 129, 130)
10j 132. BIELOVIENE s-ino Nijole: str.V. Kreves 7-24; LT Kaunas (j CM du-lit kun 133)
10j 133. SUKIENE s-ino Irena: str. Alantos 18-2; LT 50175 Kaunas (j CM du-lit kun 132)
10j 134. GRIKPEDIS s-ro Adomas Mecislavas: A. J.Povilaicio 12-200; LT Vilnius. (j CM du-lit kun 135edzino)
10j 135. GRIKPEDIENE s-ino Viktorija: A. J.Povilaicio 12-200; LT Vilnius. (j CM du-lit kun 134edzo)
10j 136. LUKOSEVICIENE s-ino Palmira: Radasty 22-2; LT Panevezys. (j CM tri-lit kun 137, 138)
10j 137. KERSYTE s-ino Emilia; Vaitkaus 9-53; LT 37362 LT Panevezys. (j CM tri-lit kun 138, 136)
10j 138. NOVIKOVA s-ino Eugenija: Parko45-5; LT Panevezys (j CM tri-lit kun 137, 136)
10j 139. RAILIENE s-ino Janina: Stetybininky 54-39; LT Panevezys. (j CM tri-lit kun 140, 141)
10j 140. JANUSKEVICIENE s-ino Regina: S. Daukanto 15-2; LT Panevezys. (j CM tri-lit kun 141, 139)
10j 141. STATKUVIENE s-ino Danute: str Radviliskio 12-2; LT Kaunas (j CM tri lit kun 140, 139)
10j 142. NARBUTIENE s-ino Ludmila ; Veterano 15-14; LT Panevezys (j CM tri-lit)
KELI 10e 143. LASLO s-ino Maria: Vlad Tepes 3/4; RO-4800 Baia-Mare. tel.0262-274175 laszlo_maria<>yahoocom (j CM tri-lit)
IKUE 10e 144. SCURTU s-ro Gavril: Str Mozdovei 18/5; RO-4800 Baia-Mare tel. 0262-227104 (j AS du-lit kun 145)
10e 145. SCURTU s-ino Terezia: Str Mozdovei 18/5; RO – 4800 Baia-Mare. (j AS du-lit kun 144)
10e 146. BIRTA s-ro Sabolciu: Bul. Bucuresti 16; RO – 4800 Baia-Mare. (j AS du-lit)
60e 147. MICHEL Rymond: Schmittenweg 1; D 87052 Villingen-Schwenningen. Tel +49 7721 26274 kontakt<>tradukservo.de (e AS du-lit kun148edzo)
p60e 148. MICHEL-NEUROTH Gisela: Schmittenweg 1; D 87052 Villingen-Schwenningen. Tel +49 7721 26274 kontakt<>tradukservo.de (e AS du-lit kun147edzino)
IKUE 10j 149. PISAREK s-ino Gertruda: ul. Targowa 22/45; PL 43-430 Skocłów. tel.8531714 (j CM tri-lit kun 063, 062)
IKUE p10j 150. SZÉP sac. Attila: Kossuth u.34; HU-7936 Szentlászlo. szep_attila<>pphf.hu (j CM du-lit kun 010)
KELI 60e 151. VAN DIJK-KUPERUS s-ino Els: Koningsmantel 4; NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn. e.a.vandijk<>hetnet.nl sekretarino kaj estrarino de KELI. (j AS unu-lit)
IKUE 10m 152. MATÝSKOVÁ s-ino Jaromíra: Kolářská 4; CZ-74601 OPAVA, tel. +420 737 638 944. (j CM du-lit kun 061 ILKOVÁ)
IKUE 10m 153. FLÍDR s-ro Josef: Mařákova 1106; CZ-57001 Litomyšl. tel. +420 461 615 149. (j CM du-lit kun 117)
60e 154. CHEVALIER s-ro Daniel: 6 rue du Beau Regard; FR 78920 Ecquevilly. tel +33 1 34 57 51 84. (e AS du-lit kun 155edzino)
60e 155. CHEVALIER s-ino Marie-Thérèse: 6 rue du Beau Regard; FR 78920 Ecquevilly. tel +33 1 34 57 51 84. (e AS du-lit kun 155edzo)
25j 156. BAŃKOWSKA-POPTIE s-ino Janina: ul Młyńska 27; PL 89-400 Sępólno. rrevo<>wp.pl (j AS du-lit kun edzo )
25j 157. POPTIE s-ro Johan; ul. Młyńska 27; PL 89-400 Sępólno 9 (j AS du-lit kun edzino)
KELI 25e 158. LAICONAS pastoro Erikas: Ausros takas 14; LT-44211 Kaunas-C e.laiconas<>takas.lt (j AS du-lit kun 041)
IKUE p25e 159. DOHNÁLEK j-o Petr Adam ( ): Opavská 601; CZ-74245 Fulnek. Kungvidanto de la junularo. pa.dohnalek<>gmail.com (e petis lin partopreni kaj li promesis tion; ML ses-lit kun 107/016/017/018/160)
IKUE 25j 160. FORYCKI sac. Roman: ul.Kilińskiego 20; PL 05-805 Ożarów Maz. Tel. 022 7338575 rofo<>wp.pl (j AS du-lit.)
IKUE p70e 161. EDER s-ro Alois: Grabenstr. 63 A; 71116 Gärtringen. Tel. +49 (0)7034 22899.aloiseder<>arcor.de (e ML ses-lita kun 107/016/017/018/159) Kungvidanto de la junulara fako JET ’07.
IKUE p25j 162. GUTKOWSKA s-ino Maria: ul. Sardyńska 3m44; PL 02-761 Waszawa. Tel. 022842-88-22 (j AS du-lit)
p25j 163. CZARNECKA s-ino Jadwiga: ul. Rozrywka 20/44; PL 31-419 Kraków TEL: 0124171780 (j AS du-lit)
70e 164. GLEITSMANN s-ino Ingrid: Luisenstr. 45; 78112 St. Georgen. Tel +49 (0)7724 7772 hor.gleit<>web.de (j AS unu-lit)
IKUE 60e 165. MASALA s-ro Bruno: 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz. bruno<>osiek.org (elektronike: AS du-lit+liteto kun 166edzino kaj 167/168)
60e 166. MASALA s-ino Anne: 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz. bruno<>osiek.org (elektronike: AS du-lit+liteto kun 165edzo kaj 167/168)
– 167. MASALA infano Elisabeth (2): 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz. (elektronike: AS du-lit+liteto kun 167/166gepatroj kaj 168)
– 168. MASALA infano François Joseph Emile (4 monatoj): 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz. (elektronike: AS du-lit+liteto kun 167/166gepatroj kaj 167)
10j 169. SMISTEK s-ino Zofia: ul. Gnieżnienska 12/16 m 38; PL 91-046 Łodz. Tel.060619617 (j AS du-lit)
25j 170. STOLZ sac. Stanisław Piotr: ul. PL. Zwyciestwa 6; PL 64-730 Wieleń tel.0 67/25 61-31 (j AS du-lit)
70j 171. POCHANKE s-ino Barbara: Lettenstrasse 70; CH-9500 Wil. tel. 0041 71 9111 6830, barbarapochanke<>bluewin.ch (j AS du-lit)
p40j 172. KRÓL s-ro Stanisław: Folsztyn 57; PL 64-730 Wieleń (j AS du-lit)
p40j 173. SKOCZYPIEC j-o Damian (16): ul Pilska 7; PL 64-730 Wieleń (j ML ses-lita kun 179/180/176)
p10e 174. POPA s-ino Floarea: str.Eroilor nr 29Ap7; RO Timisoara popa_florica<>yahoo.com (j AS du-lit kun 182)
p10e 175. DUJULEASA j-ino Catalina (24): str. Progresului nr 3; RO Draganesti-Olt (j ML ses-lit kun 177/178/031/022/)
p10e 176. PURCARESCU j-o George (23): str. Valea Rosie 22; RO Craiova (j ML ses-lit kun 179/180/173)
p10e 177. POPESCU j-ino Stefania (23): str Electroputere; RO Craiova (j ML ses-lit kun 175/178/031/022/)
p10e 178. PURCARESCU j-ino Anca (21): str. Valea Rosie 22; RO Craiova (j ML ses-lit kun 177/175/022/031/)
p10e 179. VARTOSU j-o Cristan (17): str.Amforei nr 1; RO Timisoara (j ML ses-lit kun 176/180/173)
p10e 180. CIMPEAN j-o Sebastian (17): str.Amforei nr 1; RO Timisoara (j ML ses-lit kun 176/179/173)
p10e 181. CIMPEAN s-ro Ioan: str. Amforei nr 1; RO Timisoara / auto-stiranto (j AS du-lit kun 184)
p10e 182. SERWAN s-ino Floarea: st. Circumvalatiuwii nr. 20; RO Timisoara (j AS du-lit kun 174)
p10e 183. ENACHE s-ino Florentina: str.Revolutiei NW 1989 Nr3 ap.3; RO Timisoara (j AS du-lit kun 185)
p10e 184. UTA s-ro Ioan: str . Iuliu Mahiu Nr 40 ap.1; RO Timisoara / auto-stiranto/ (j AS du-lit kun 181)
p10e 185. NEAMTU s-ino Kornelia: str.Vadul Calugareni nr 9; RO Timisoara (j AS du-lit kun 183)
70e 186. GAILLARD s-ro Samuel: 5 rue Maurice Ravel; FR 63 800 Cournon d’Auvergne. tel. 33 (0)4 73 84 31 31 samuel.gaillard<>ac-clermont.fr (e-ret AS kvar-lit au ML kun 038 VENCL)
-j 187. GORECKA s-ino Halina: ab.ja 1205; RU-236039 Kaliningrad (j CM du-lit kun 188filo; 25-27.7.)
-j 188. KORJXENKOW s-ro Aleksej : ab.ja 1205; RU-236039 Kaliningrad (j CM du-lit kun 187patrino; 25-27.7.)
70e 189. HUG j-ino Salomé (16): 27, rue des Myosotis; FR 57420 Fleury. salome.hug<>laposte.net (e ML ses-lit)
IKUE 40j 190. PAWLACZEK sac. Stanisław: ul. Katedralna 12; Pl 50-398 Wrocław. tel.071-32 71-159 (j AS du-lit)
KELI 70e 191. ARADSSON d-ro Bengt Olof: Storgatan 6a; SE-153-30 Jarna. dr_boarad<>yahoo.se (j AS du-lit kun 192edzino kaj 193infano)
KELI 40e 192. RÁCZKEVY-EÖTVÖS s-ino Ágnes: Balaton utca 19; HU -1055 Budapest (j AS du-lit kun 191edzo kaj 193infano)
– 193. ARADSSON André (8 monatoj) filo de 191/192
p40j 194. SKRIPKAUSKAITE s -ino Jadvyga: Statybininku 26-20; LT 94228 Klaipeda ( j AS du-lit)
p40m 195. SULŻYCKI s-ro Janusz: 88 Kinrade Ave.; L8L 6L6 Hamilton, ON, Kanado. janusul<>gmail.com (j AS du-lit)
70e 196. RATZINGER s-ino Barbara: Alban-Dold-Straße 7; DE 78050 Villingen-Schwenningen (e AS unu-lit)
p40j 197. ŚMIGIELSKI s-ro Stanisław: ul. Krasickiego12/6; PL 47-206 Kędzierzyn-Koźle. stansmi<>neostrada.pl (sen tranokto kaj manĝado).
p40j 198. ANONEN j-ino Mira( ): Karstulantie 8E 70; Finnlando 00550 Helsinki ( j ML) sen manĝado.
p40e 199. MANDRAK s-ro Stanisław: str. Kormoranów 39/16; 44-114 Gliwice. (?AS du-lit kun 201edzino) prezidanto de Pola Esperanto Asocio.
TOLE p40e 200. LEONOV prof. Boĵidar, Car Asen 7, BG 4300 Karlovo. leonov<>rozabg.com (e AS du-lit) prezidanto de TOLE
p40e 201. MANDRAK s-ino Krystyna: str. Kormoranów 39/16; 44-114 Gliwice. stama<>esperanto.pl (?AS du-lit kun 199edzo)
p40j 202. MARTIN s-ino Elizabeta: Bul.Samatatii 33/3; RO – 44163 Satu Mare Block K. (j AS du-lit. kun 203edzo)
p40j 203. MARTIN s-ro Ioan: Bul.Samatii 33/3; RO – 44163 Satu Mare Block K. (j AS du-lit. kun 203edzino)
p40j 204. KAMIENIECKA s-ino Zofia: ul.Al.Grunwaldzka180/D/9; PL-8?-226 Gdansk (j CM unu-lit)
p40e 205. RUDYK j-o Machajlo(20): str. Dniprovska 9-38; UA Vyshorod (e ML en 205-210)
p40e 206. MYKHAKYK j-ino Natala(18): av. Shevchenka 7-137; UA Vyshorod (e ML en 205-210)
p40e 207. MYKHAKYK j-ino Lilia(16): av. Shevchenka 7-137; UA Vyshorod (e ML en 205-210)
p40e 208. OSTAPCHUK j-ino Julia(19): str. Kurguzova 10-8; UA Vyshorod (e ML en 205-210)
p40e 209. MATOLINECJ j-ino Marjana( ): str. Woludenka 6-124; UA Vyshorod (e ML en 205-210)
p40e 210. PRUDKO j-o Olesj(23): str. Symonenka 6-16; UA Vyshorod (e ML)
?40j 211. DYGLUS, j-o Marius( ): Katedros A.6: LT- Telsxiai; (j ML)
p40j 212. RATAJCZYK s-ro Jeremiasz: Al. J.Pawła II 68/11; PL – 00-170 Warszawa. tel.0/22/635/22/07 (j AS du-lit)
40j 213. BRZOSKA s-ino Weronika: ul. Mickiewicza 6/38 ; PL- 19-300 Ełk (j CM tri-lit)
Klarigoj de la supra listo, komenco de la linioj:
Unua cifero = Aliĝ-kotizo, kio estas pagata.
Litero post tiu cifero: la mono kuŝas ĉe
e = EICHKORN Bernhard; j = Jadwiga WASIUK; m = Miloslav ŠVÁČEK;
p = estos pagata en la kongresa akceptejo; -ret = la aligho okzis rete
Cifero post / = aliĝ-numero
j-ino / j-o = gejunuloj malpli ol 26 jaroj. Ili pagas la junularajn prezojn.
Enkrampaj mallongioj
AS = Alta Seminario; CM = Collegium Marianum; ML = Meza Lernejo
Laŭlanda listo de la aliĝintoj

Belgio
049. KNAUER Prof. Peter SJ: Communauté S. Benoît, Rue des Trévires 18; B-1040 Bruxelles. Tel: +32 (2) 7 37 70 – 33. peter.knauer<>jesuiten.org
Bulgario
40e 200. LEONOV prof. Boĵidar, Car Asen 7, BG 4300 Karlovo. leonov<>rozabg.com (e AS du-lit) prezidanto de TOLE
Ĉeĥio
003. BIRKELBACH s-ino Ilona: str. Nábř. Závodu Míru 2738; CZ 53002 Pardubice. Tel. CZ 737 458 220
017. BLAHUŠ j-o Marek: Rudy Kubíčka 1002 ( ); CZ 68695 Uherské Hradiště. marek<>blahus.cz Kungvidanto de la junulara branĉo de JET’07
159. DOHNÁLEK Petr Adam: Opavská 601; CZ-74245 Fulnek. pa.dohnalek<>gmail.com Kungvidanto de la junulara branĉo de JET’07
153. FLÍDR s-ro Josef: Mařákova 1106; CZ-57001 Litomyšl. tel. +420 461 615 149
042. HAMAJDOVÁ s-ino Jaroslava: Na Pohoří 799; CZ 28522 Zruč/Sáz.
061. ILKOVÁ s-ino Hana: Jugoslávská 6; CZ 66902 Znojmo.
050. KALNÝ s-ro Inĝ. Jan: Libušina 8; CZ-37006 České Budějovice. jk.esp<>centrum.cz
117. KOVÀŘ sro Jan: Lhotka 24, CZ-56002 Český Třebová
152. MATÝSKOVÁ s-ino Jaromíra: Kolářská 4; CZ-74601 OPAVA, tel. +420 737 638 944
033. POLNICKÝ s-ro Pavel: Na Vinici 110/10; CZ – 29001 Poděbrady. cea.polnicky<>guick.cz
019. STUDENÝ, s-ro Jiří: U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín
020. STUDENÁ s-ino Pavla: U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín
021. STUDENÝ j-lo Jiří ( ): U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín
022. STUDENÁ j-ino Pavla( ): U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín
023. STUDENÝ j-lo Vojtěch( ): U sokolovny 316; CZ 75103 Majetín
001. ŠVÁČEK s-ro Miloslav: Tršická 6; CZ 75127 Penčice. m.svcacek<>seznam.cz Tel.+420 581 228304. Prezidanto de IKUE. Landa Prezidanto kaj Landa IKUE-Reprezentanto.
038. VENCL s-ro Inĝ. Nové Náměstí 1745; CZ 57002 Česká Třebová. jirka.vencl<>tiscali.cz
Danio
040. RYBARCZYK s-ro Eugeniusz: Bispeparken 29.1th; DK 2400 Kopenhago NU. Tel.35854939. Landa IKUE-reprezentanto
Francio
127. ABADA-SIMON s-ino Michale: 288 avenue d’Argenteuil; F-92600 Asnieres. tel. 0147997551
154. CHEVALIER s-ro Daniel: 6 rue du Beau Regard; FR 78920 Ecquevilly. tel +33 1 34 57 51 84
155. CHEVALIER s-ino Marie-Thérèse: 6 rue du Beau Regard; FR 78920 Ecquevilly. tel +33 1 34 57 51 84
041. COUSSON s-ro Philippe: 26 rue de Pre Ventent; FR 86340 Nouaille Maupertvis. Prezidanto de KELI
039. DEPECKER s-ino Tereza : Echines Dessus; FR 73700 Bourgs’Maurice.
186. GAILLARD s-ro Samuel: 5 rue Maurice Ravel; FR 63 800 Cournon d’Auvergne. tel. 33 (0)4 73 84 31 31 samuel.gaillard<>ac-clermont.fr
189. HUG j-ino Salomé (16): 27, rue des Myosotis; FR 57420 Fleury. salome.hug<>laposte.net
165. MASALA s-ro Bruno: 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz. bruno<>osiek.org
166. MASALA s-ino Anne: 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz. bruno<>osiek.org
167. MASALA infano Elisabeth (2): 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz.
168. MASALA infano François Joseph Emile (4 monatoj): 18, rue Gambetta; FR 5700 Metz.
Germanio
092. CZIRN-TERPITZ s-ino Helga: Karlstr. 60; D 73433 Aalen.
014. DISCHER s-ino Erika: Romäusring 20; D 78050 Villingen-Schwenningen. Tel. +7721 8787 061. Per Bernhard.Eichkorn<>esperanto.de
161. EDER s-ro Alois: Grabenstr. 63 A; 71116 Gärtringen. Tel. +49 (0)7034 22899. aloiseder<>arcor.de Kungvidanto de la junulara fako JET ’07
011. EICHKORN sac. Bernhard: Romäusring 20; D 78050 Villingen-Schwenningen. Tel. +7721 8787 062. Bernhard.Eichkorn<>esperanto.de Vicprezidanto de la Ekumena Komisiono.
164. GLEITSMANN s-ino Ingrid: Luisenstr. 45; 78112 St. Georgen. Tel +49 (0)7724 7772 hor.gleit<>web.de
037. KRÜGER s-ro Siegfried: Claudiusweg 10; DE 74074 Heilbronn. SLKrueger<>gmx.de KELI-estrarano
IKUE 085. LEWANDERSKA-QUEDNAU prof. Alicja: Plorulsacher str.21; D 85410 Haag an der Amper. lewander<>forst.tu-muenchen.de
147. MICHEL Rymond: Schmittenweg 1; D 87052 Villingen-Schwenningen. Tel +49 7721 26274 kontakt<>tradukservo.de
148. MICHEL-NEUROTH Gisela: Schmittenweg 1; D 87052 Villingen-Schwenningen. Tel +49 7721 26274 kontakt<>tradukservo.de
024. MOSER s-ro Hans: Gasteiner Str. 31: D 10717 Berlin. Tel. +30 862 14 11. Landa IKUE-Reprezentanto.
073. NOSKE s-ro Dr. Gottfried: Windthorststr. 4; D 82515 Wolfratshausen. tel. +49 8171 17675
196. RATZINGERs-ino Barbara: Alban-Dold-Straße 7; DE 78050 Villingen-Schwenningen
018. RATZINGER j-o Dominik (18): Alban-Dold-Straße 7; DE 78050 Villingen-Schwenningen. esperanto<>ratzingeronline.de Kungvidanto de la junulara branĉo.
093. SCHAEFER s-ro Karl Heinz: Schulstr. 17; D 73433 Aalen. kh.schaeffer<>t-online.de
114. STROINSKI, s-ro Hieronimus: Bastleinstr. 32; D 04347 Leipzig
115. STROINSKI, s-ino Monika: Bastleinstr. 32; D 04347 Leipzig
Hungario
035. BALCZER s-ro Johano: Rozsa str 8.VIII.48; HU 1045 Budapest. Tel.3-707-532
025. KIRSCH diakono Inĝ. János: Pázmány tér 6; HU 7103 Szekszárd. kragota<>freemail.hu
026. KIRSCH-ROJIK s-ino Ágota: Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu
027. KIRSCH infano János Márk (9): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu
028. KIRSCH j-o Márton Áron (11): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu
029. KIRSCH infano Katalin Zsófia (3): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu
030. KIRSCH infano Péter Kristóf (7): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu
031. KIRSCH j-ino Veronika Ágota (15): Pázmány Tér 6; HU 7103 Szekszárd. Per kragota<>freemail.hu
010. KÓBOR sac. Lajos: Fö u. 61; HU 9484 Pereszteg. esperanto<>mail.datanet.hu Vicprezidanto de IKUE. Prezidanto de la Ekumena Komisiono. Landa IKUE-Reprezentanto.
009. KÖSZEGVÁRI j-ino Katalin( ): Köszegfalvi u.47; HU 9730 Köszeg. Gvidantino de la infana branĉo de JET’07
192. RÁCZKEVY-EÖTVÖS s-ino Ágnes: Balaton utca 19; HU -1055 Budapest
193. ARADSSON André (8 monatoj, filo de 191/192)
150. SZÉP sac. Attila: Kossuth u.34; HU-7936 Szentlászlo. szep_attila<>pphf.hu
Italio
007. BOSCHIN s-ro Serio: via Eritrea 8; IT Trevisio. boschin.serio<>libero.it 00 39 0422 235 81. IKUE-estrarano
118. DAMINELLI s-ro Giovanni: via lombardia 37; I-20099 Sesto S.Giovanni (MI). Prezidanto de UECI (Unione Esperantista Cattolica Italiana), IKUE-sekcio kaj landa IKUE-Reprezentanto.
111. LORENZON j-o Francesco( ): via Pasubio 24 I-31030 Carbonera (TV) tel. 3477955962
110. LORENZON s-ino Loreno: via Pasubio 24 I-31030 Carbonera (TV) (filo de 111)
119. SOROSINA s-ro Felice: via Divisone Aqui 11; I-24044 Dalmine (BG). tel.035372830
Kanado
195. SULŻYCKI s-ro Janusz: 88 Kinrade Ave.; L8L 6L6 Hamilton, ON, Kanado. janusul<>gmail.com
Kroatio
002. BELOŠEVIĆ s-ino Marija: Sveti Dutt 130; HR 10000 Zagreb. Tel. +385 139 450 53 marija.belosevic<>zg.htnet.hr Vicprezidantino de IKUE. Landa IKUE-Reprezentanto.
Litovio
132. BIELOVIENE s-ino Nijole: str.V. Kreves 7-24; LT Kaunas
211. DYGLUS, j-o Marius( ): Katedros A.6: LT- Telsxiai
134. GRIKPEDIS s-ro Adomas Mecislavas: A. J.Povilaicio 12-200; LT Vilnius.
135. GRIKPEDIENE s-ino Viktorija: A. J.Povilaicio 12-200; LT Vilnius.
140. JANUSKEVICIENE s-ino Regina: S. Daukanto 15-2; LT Panevezys.
137. KERSYTE s-ino Emilia; Vaitkaus 9-53; LT 37362 LT Panevezys.
158. LAICONAS pastro Erikas: Ausros takas 14; LT-44211 Kaunas-C e.laiconas<>takas.lt
136. LUKOSEVICIENE s-ino Palmira: Radasty 22-2; LT Panevezys.
142. NARBUTIENE s-ino Ludmila ; Vetreano15-14; LT Panevezys
138. NOVIKOVA s-ino Eugenija: Parko45-5; LT Panevezys
139. RAILIENE s-ino Janina: Stetybininky 54-39; LT Panevezys.
133. SUKIENE s-ino Irena: str. Alantos 18-2; LT 50175 Kaunas
131. PUODZIUNAS sac. Jonas: Vytauto str. 88; LT 53259 Garliava
130. PUSINATIS sac.Gvidas: Luksiai A. Tatares 40; LT Sakui
128. PILIPONIS s-ro Alginantas: Olandu g.16; LT- 01100 Vilnius. piliponis<>centras.lt
194. SKRIPKAUSKAITE s -ino Jadvyga: Statybininku 26-20; LT 94228 Klaipeda
141. STATKUVIENE s-ino Danute: str Radviliskio 12-2; LT Kaunas
129. VAICIULIONIS sac. Lionginas: Milikoniu,18; LT Kaunas. Landa IKUE-Reprezentanto.
Nederlando
044. DERCKS s-ino Gerda: Molenstraat 20; NL 7607 AL Almelo. gcamdercks<>home.nl
151. VAN DIJK-KUPERIUS s-ino Els: Koningsmantel 4; NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn. e.a.vandijk<>hethet.nl sekretarino kaj estrarino de KELI.
Pollando
109. BĄGORSKA s-ino Jolanta: ul. Piastowsak 19/1; PL 89-500 Tuchola. tel. 601404 893
156. BAŃKOWSKA-POPTIE s-ino Janina: ul Młyńska 27; PL 89-400 Sępólno. rrevo<>wp.pl
045. BARAŃSKA s-ino Zofia: ul.Wapienna 36m 4; PL91-087 Łódz. tel 608198210
036. BORKOWSKI s-ro Henryk: Wiejska 3/5; PL 18-400 Łomża. tel. 0862163107
070. BORKOWSKA s-ino Kazimiera: ul. Pokoju3/4; PL 83-000 Pruszcz Gd. tel.058-682-21-06
075. BOLEK s-ino Maria: ul. Bracka 18 M 2A; PL 00-028 Warszawa. tel.0228272140
40j 213. BRZOSKA s-ino Weronika: ul. Mickiewicza 6/38 ; PL- 19-300 Ełk (j CM tri-lit)
116. CYBULSKI s-ro Antoni: ul. Kościuszki 24; PL 89-632 Brusy.
163. CZARNECKA s-ino Jadwiga: ul. Rozrywka 20/44; PL 31-419 Kraków TEL: 0124171780 (j AS du-lit)
060. CZUPKAŁŁO s-ro Zbigniew: ul. Północna 10, skr.poczt. 5; PL 24-220 Nierzwica Duża.
059. DUDA s-ro Zbigniew: ul. Chłopickiego 20; PL 32-065 Krzeszowice. tel.012-282-06-32
160. FORYCKI sac. Roman: ul.Kilińskiego 20; PL 05-805 Ożarów Maz. Tel. 022 7338575 rofo<>wp.pl
076. GAŁAS s-ino Genowefa: ul Komfortowa 3m26; PL 93-553 Łódz. tel. 0426485190
063. GIERCARZ s-ino Urszula: ul. Kwaitowa 22;PL 44-218 Rybnik. tel 0324221520
016. GMYREK sac. Roman: pl. Kosziuszki 2; PL 42-265 Dąbrowa Zielona. Itala adreso: Instituto Polacco, via Pietro Cavallini 38; IT 00183 Roma. Gvidanto de la junulara branĉo de JET’07
054. GRABOWSKA s-ino Eugenia: ul.Jemiołowa 34/7 ; PL 53-447 Wrocław. Tel.071-361-68-22
162. GUTKOWSKA s-ino Maria: ul. Sardyńska 3m44; PL 02-761 Waszawa. Tel. 022842-88-22
062. HARĘŻLAK s-ino Elżbieta: ul. Podchorążych 13m11; PL 43-3?3 Bielsko-Biała. tel.515121898
204. KAMIENIECKA s-ino Zofia: ul.Al.Grunwaldzka180/D/9; PL-8?-226 Gdansk
078. KAŻMIERCZAK s-ino Zdzisława: ul. Drukarska 39/19; PL 53-311 Wroclaw. tel.071-7843-243
172. KRÓL s-ro Stanisław: Folsztyn 57; PL 64-730 Wieleń
057. KOŁPANOWICZ s-ino Anna: ul.Długa 8/44; PL 32-065 Krzeszowice. tel.012-282-05-56
056. KOZEK s-ino Krystyna: ul.Nowa Wieś Dolna 6 ; PL 32-065 Krzeszowice. tel. 012 2825588
013. KOZYRA s-ro Edward: ul. Mazowiecka 23; PL 83-130 Pelplin. esperanto<>powiat.malbork.pl LKK.
079. KUBICKA s-ino Mirosława: ul. Dąbrówki 15; PL 43-155 Bieruń. mirkakub<>wp.pl
064. KUREK s-ro Leonard: ul Marchewkowa 4/2; PL 52-311 Wrocław. tel. 071781-90-55
065. KUREK s-ino Agnieszka: ul Marchewkowa 4/2; PL 52-311 Wrocław.
032. ŁABA s-ro Marian: Szamańskiego 2/4; Pl 75-546 Koszalin. Tel.0943425104
126. LATACZ s-ino Helena: ul. Pocztowa8; Pl 34-500 Zakopane tel.0182015161
125. ŁEGOWSKI s-ro Leszek: ul.Grunwaldzka 12/B/49; PL 85-236 Bydgoszcz. tel.052-322-69-00
086. ŁOKUCIEWSKA s-ino Elwira: ul.Borkowska 92m1; Pl 50-552 Wrocław. tel.07133616171
110. LORENZON s-ro Loreno: via Pasubio 24; TV 31030- Carbonera. tel. 3477955962
048. MACINSKA s-ino Krystyna: Al. S. Wyszyńskiego 33/34;PL 94-047 Łódz. tel. o42 259 18 59
201. MANDRAK s-ino Krystyna: str. Kormoranów 39/16; 44-114 Gliwice. stama<>esperanto.pl
199. MANDRAK s-ro Stanisław: str. Kormoranów 39/16; 44-114 Gliwice. stama<>esperanto.pl
047. MASIERA s-ino Marianna: ul.Lutomierska 103Am 78; PL 91-046 Łódz
004. MASTALIŃSKA-PYDA s-ino Maria: ul. Sokolníckiego 35; PL 95-039 Sokolniki. Tel. PL + 48 42 710 11 58
068. MAZUR s-ino Mirosława: ul.Bulonska 8/B/30; PL 80-701 Gdańsk. tel.058-682-21-06
067. MOŻUCH s-ro Marain: ul. Ku Ujściu; Pl 35/2;80-701 Gdańsk. tel.0502434587
077. NOWAK s-ino Jadwiga. ul. Drukarska13A/7; PL 53-311 Wrocław. tel.071-367-79-16
190. PAWLACZEK sac. Stanisław: ul. Katedralna 12; Pl 50-398 Wrocław. tel. 071-32 71-159
084. PŁACHTA sac. Stanisław: ul. Reformacka 4; PL 31-012 Kraków. stanislawp<>ofm.krakow.pl
074. PŁATEK sac. Stanisław: ul. Ks.M.Góreckiego 17; PL 80-544 Gdańsk
171. POCHANKE s-ino Barbara: Lehenstrasse 70; CH-9500 Wil. tel. 0041 71 9111 6830, barbarapochanke@bluewin.ch.
121. PODBIELSKI j-lo (11) Kacper: ul. Langiewicza3/1; PL 59-900 Zgorzelec
120. POMORSKA s-ino Teresa: ul. Zawistackiego 9/21; PL59-900 Wrocław. Tel .071341489
157. POPTIE s-ro Johan; ul. Młyńska 27; PL 89-400 Sępólno 9
081. PROSTACKA s-ino Ada: ul. Wysłouchów 8/59; Pl 30-611 Kraków. tel.012654-61-69
212. RATAJCZYK s-ro Jeremiasz: Al. J.Pawła II 68/11; PL – 00-170 Warszawa. tel.0/22/635/22/07
071. RUMIŃSKA s-ino Władysława: ul. Abrahama 9.23; PL 85-318 Bydgoszcz
080. SACHA s-ino Alicja: ul/Os. Willowe 14/6; PL 31-901 Kraków. Alistar1<>op.pl
055. SIWOŃ s-ino Kazimiera: ul.Kotlarska6/4; PL 50-150 Wrocław. Tel.071-78-43-901
173. SKOCZYPIEC j-o Damian (16): ul Pilska 7; PL 64-730 Wieleń
083. ŚLIWIŃSKA s-ino Stanisława: ul. Wysłouchów 8,68; PL 30-611 Kraków.
169. SMISTEK s-ino Zofia: ul. Gnieżnienska 12/16 m 38; PL 91-046 Łodz. Tel.060619617
043. SOBOL s-ro Bogusław: ul.Gospodarska55; PL 05-822 Milanówek. boguslavo<>neostrada.pl IKUE-estrarano
170. STOLZ sac. Stanisław Piotr: ul. PL. Zwyciestwa 6; PL 64-730 Wieleń tel.0 67/25 61-31
058. SULKOWSKA s-ino Barbara: ul. Długa 8/29; PL 32-065 Krzeszowice. tel.012-2820746
082. SZOSTAK s-ro Stanisław: ul. Pilotów 26/95; Pl 310462 Kraków . tel. 012-262-81-81
051. SZRAIBER s-ino Helena: ul. Etiudy Rewolucyjnej 9/71; PL 02-643 Warszawa. helszra<>neostrada.pl
124. SZUMIGAJ s-ino Henryka: ul.Rajdowa 20885; PL 94-003 Łódz. heszum<>interia.pl
053. WAŃCZYK s-ino Roma: ul Rynek23/6; PL 50-101 Wrocław. Tel.071-34-34-276
112. WASILEWSKI s-ro Bohdan : ul. Plantowa 4m23; PL 05-804 Pruszków. tel. 22 728-31-71 (j AS du-lit) li preparos: Religia- Ekumena- Ekspozicio
012. WASIUK s-ino Jadviga: Strzelnica 8; PL 83-130 Pelplin. jagawa53<>poczta.onet.pl LKK
069. WILCZYŃSKI s-ro Ireneusz: ul. 78/155Malczewskiego; PL 80-107 Gdynia. tel 058-302-56-81
046. WNUK s-ino Mirosława: ul. Lniana 4m 38; PL 91-158 Łódz. miroslava.vnuk<>neostrada.pl
122. ZDROJEWSKA s-ino Regina: ul. Norwida 4/307;PL 81-434 Gdynia. Tel. 0586226906
052. ZDRZALIK s-ino Maria: ul. Powstańców Śląskich 88m46 ; PL 53-333 Wrocław. Tel.071 7833605
113. ZMITROWICZ s-ino Krystyna: ul. Plantowa 4 m23; PL 05-804
123. ZWIEJKOWSKA s-ino Dorota: ul. Krzywickiego 13 ; PL 51-606 Wrocław. tel.071348452
Rumanio
146. BIRTA s-ro Sabolciu: Bul. Bucuresti 16; RO-4800 Baia-Mare
181. CIMPEAN s-ro Ioan: str. Amforei nr 1; RO Timisoara / auto-stiranto
180. CIMPEAN j-o Sebastian (17): str.Amforei nr 1; RO Timisoara
175. DUJULEASA j-ino Catalina (24): str. Progresului nr 3; RO Draganesti-Olt
183. ENACHE s-ino Florentina: str.Revolutiei NW 1989 Nr3 ap.3; RO Timisoara
143. LASLO s-ino Maria: Vlad Tepes 3/4; RO-4800 Baia-Mare. tel.0262-274175 laszlo_maria<>yahoocom
202. MARTIN s-ino Elizabeta: Bul.Samatatii 33/3; RO – 44163 Satu Mare Block K.
203. MARTIN s-ro Ioan: Bul.Samatii 33/3; RO – 44163 Satu Mare Block K.
185. NEAMTU s-ino Kornelia: str.Vadul Calugareni nr 9; RO Timisoara
174. POPA s-ino Floarea: str.Eroilor nr 29Ap7; RO Timisoara popa_florica<>yahoo.com
177. POPESCU j-ino Stefania (23): str Electroputere; RO Craiova
178. PURCARESCU j-ino Anca (21): str. Valea Rosie 22; RO Craiova
176. PURCARESCU j-o George (23): str. Valea Rosie 22; RO Craiova
144. SCURTU s-ro Gavril: Str Mozdovei 18/5; RO-4800 Baia-Mare tel. 0262-227104
145. SCURTU s-ino Terezia: Str Mozdovei 18/5; RO-4800 Baia-Mare.
182. SERWAN s-ino Floarea: st. Circumvalatiuwii nr. 20; RO Timisoara
184. UTA s-ro Ioan: str . Iuliu Mahiu Nr 40 ap.1; RO Timisoara / auto-stiranto/
179. VARTOSU j-o Cristan (17): str.Amforei nr 1; RO Timisoara
Ruslando
187. GORECKA s-ino Halina: ab.ja 1205; RU-236039 Kaliningrad
188. KORJXENKOW s-ro Aleksje : ab.ja 1205; RU-236039 Kaliningrad
Slovakio
034. BELÁŇOVÁ s-ino Mária: Fazuĺova 2; SL 81107 Bratislava 1. Maria.Belanova<>szrb.sk
015. KEPENCAY s-ro Ing. Tibor: 730; SL 90042 Dunajská Luzna 730. tipkep<>pobox.sk
005. KOMLOŠIOVÀ s-ino Alica: Rovníkova 6; SL 82102 Bratislava. alica.komlosi<>pobox.sk
008. PETRÍK s-ro Pavol: Na Dujave 3; SL 08256 Pečovská Nová Ves. petrikpavol<>zoznam.sk Tel. +421 907 530 207
006. TOMAŠOVIČOVÁ s-ino Mária: ul. Kpt. Uhra 9; SK 91501 Nové Mesto nad Váh. valtom<>mail.t-com.sk Tel. 421 032 771 3536
Svedio
066. AHLRÉN s-ro Åke: Sibeliusgangen 56; SE 164-76 Stockholm/Kista. akeren<>bredband.net
191. ARADSSON d-ro Bengt Olof: Storgatan 6a; SE-153-30 Jarna. dr_boarad<>yahoo.se
072. LUNDKVIST s-ro Arne: Vallgatan12B;SE 33130 Varnamo. arne.lunkvist<>bred.band.net
Svislando
171. POCHANKE s-ino Barbara: Lettenstrasse 70; CH-9500 Wil. tel. 0041 71 9111 6830, barbarapochanke<>bluewin.ch
087. SANDOZ s-ro Andre: A.M.Piaget 81: CH 23-000 La Chaux-de-Fonds. tel. 0041329681373
Ukrainio
103. DOROSHENKO j-ino Halina (22): av. Shevchenka, 7 – 69; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
099. DUDKA j-ino Julia (23): str. Naberézhna, 2 – 155; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
100. HRYSHCHENKO s-ino Natala (28): str. Ushakova, 14 – 31; UA Kijiv, prudko<>bigmir.netla responsulino por 101-105.
098. HULA j-ino Nastja (20): av. Wevchenka, 7 – 93; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
104. KUCHERJAVA j-ino Katerina (23): str. Tychyny, 5 – 237; UA Kijiv, per prudko<>bigmir.net
097. MÁKHOVYK j-ino Oleksandra (20): str. Naberéshna, 12 – 120; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
209. MATOLINECJ j-ino Marjana: str. Woludenka 6-124; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
207. MYKHAKYK j-ino Lilia(16): av. Shevchenka 7-137; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
206. MYKHAKYK j-ino Natala(18): av. Shevchenka 7-137; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
096. NOVAKIVJSKA j-ino Ninel (21): str. Kijivsjka, 18 – 95; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
208. OSTAPCHUK j-ino Julia(19): str. Kurguzova 10-8; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
088. POTICJKA s-ino Lesja (13): str. Vernadsjkoho 87 – 13, UA 03142 Kijiv. per prudko<>bigmir.net
108. PRUDKO j-ino Antonina: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv, per prudko<>bigmir.net
106. PRUDKO s-ino Lilija: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv, per prudko<>bigmir.net
210. PRUDKO j-o Olesj(23): str. Symonenka 6-16; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
089. PRUDKO sac. Serhij: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv. prudko<>bigmir.net Landa IKUE-Reprezentanto
107. PRUDKO j-o Taras: str. Vasylenka, 12 – 60, UA 03124 Kijiv, per prudko<>bigmir.net
095. PRYNJOVA j-ino Olga(17): str. Naberéshna, 4 – 86; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
205. RUDYK j-o Machajlo(20): str. Dniprovska 9-38; UA Vyshorod, per prudko<>bigmir.net
101. SARANCHUK j-ino Katerina (16): av. Shevchenka, 7 – 69, UA 07300 Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
105. SARANCHUK j-ino Marija (18): av. Shevchenka, 7 – 69, UA 07300 Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net
094. TYMOSHENKO j-ino Jaroslava (21): str. Hrushevsjkoho, 12 – 2; UA Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net , responsulino por 095-099.
102. SHEVCHENKO j-ino Natala (23): str. Hrynenka, 1-A – 61, UA 07300 Vyshgorod, per prudko<>bigmir.net

Returne al la paĝo Ekumenaj Kongresoj

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung