Ekumena Esperanto-informilo ÖkEsFo (La Esperantan tradukon vidu fine post la germana)
Ökumenisches Esperanto-Forum ÖkEsFo

Seit dem Jahre 1991 bis September 2003 erschien vierteljährlich das Ökumenische Esperanto Forum, kurz ÖkEsFo, mit je 4 Seiten im Format DIN A4. ÖkEsFo ist gedacht für Esperanto-Interessenten, die deutsch verstehen können.. Es berichtete, was ökumenisch für Esperanto und Kirche bemerkenswert ist. Zwischen 600 und 800 Adresse erhielten es nach Bestellung.

Bis 2003 sind 51 Nummern = 214 Seiten erschienen. Am 2.4.2004 starb der Schriftleiter, der evangelische Parrer Adolf Burkhardt. Niemand hat sich bis heute gefunden, ihn zu ersetzen. Deshalb erscheint seit der Nummer 51 – September 2003 das Informationsblatt nicht mehr.

Adolf Burhardt verfasste den Text des Informationsblattes und sandte ihn an Pfarrer Bernhard Eichkorn, der ihn im Rechner formatierte und ausdruckte, und der die Adressen pflegte und auf Aufkleber druckte. Die Aufkleber mit den Adressen und die zu vervielfältigenden vier Seiten sandte er an Endel Ojasild in Estland, der sie vervielfältigte und verschickte.

Die Kosten waren durch Spenden gedeckt. Jährlich haben zwischen 70 und 80 Personen an Pfarrer Eichkorn Geld geschickt und erhielten kirchlich Spendenquittungen für das Finanzamt. Endel Ojasild erhielt die Summee der Versandtkosten doppelt, der zweite Teil war für seine Arbeit. Die Renten in Estland sind sehr niedrig.

In den ersten Jahren kamen mehr Spenden als benötigt. Dann kamen etwas weniger. Seit der Einführung des Euro sind die Spenden stark zurückgegangen. Schließlich musste ich mehr al 3.000 EUR aus dem Fonds Max Josef Metzger entnehmen, der bei mir für die Esperanto-Arbeit liegt. Auch dieses Defizit ist nun ein Grund, dass ÖkEsFo nicht mehr erscheint.
Die Texte der Nummern 1 – 45 sind in der kleinen CD OekuRom erschienen, die bei Pfarrer Eichkorn, Romäusring 20, D 78050 Villingen <Bernhard.Eichkorn<>esperanto.de>, gegen 5 EUR (für Besitzer von ADORU nur 3 EUR) bestellt werden kann. Die CD enthält auch alle Melodien (nicht die Tekste) des ADORU, die deutsche und esperantische Bibelübersetzungen, die Tekste des Esperanto-Messbuches und einige Gesänge in Übersetzungen von Adolf Burkhardt.

Ekde la jaro 1991 ĝis septembor 2003 aperis la kvaronjara informilo Ökumenische Esperanto-Forum, mallonge ÖkEsFo, en germana lingvo, 4 paĝoj DIN A4. Ĝi infomis pri tio, kio estas ekumene notinda pri Esperanto kaj la eklezio. Inter 600 kaj 800 adresoj ricevis in post persona mendo.

Ĝis 2003 aperis 51 numeroj = 214 paĝoj. Je 2.4.2004 mortis la redaktoro, la evangelia pastro Adolf Burkhardt. Neniu ali persono troviĝis ĝis hodiaŭ, kiu povus anstataŭi lin. Pro tio ekde numero 51 – septembro 2003, la informilo ne plu aperas.

La teksto de la informilo estis verkita de Adolf Burkhardt, kaj li sendi ĝin al la katolika pastro Bernhard Eichkorn, kiu ĝin en la komputoro enpaĝigis kaj elprintis, kaj li flegis la adresaron kaj elprintigis ĝin sur glu-slipojn. La surgluendan adresaron kaj la multobligendajn kvar paĝojn li sendis al Endel Ojasild en Estonio, kiu ilin multobligis kaj dissendis.

La kostoj estis kovrataj per donacoj. Inter 70 kaj 80 personoj donacis jare monon al pastro Eichkorn kaj ricevis eklezian donac-kvitancon de li. Endel Ojasild ricevis la sumon de la afrankoj duoble; la dua parto estis por lia laboro. La rentoj en Estonio estas tre malaltaj.

En la unuaj jaroj venis pli da donacoj ol necese. Poste venis iom malpli. Ekde la enkonduko de la euro la donacoj forte reduktiĝis. Fine mi devis preni pli ol 3.000 EUR el la fonduso Max Josef Metzger, kiu kuŝas ĉe pastro Eichkorn por la Esperanto-laboro. Ankaŭ tiu deficito estas nun kaŭzo, ke ÖkEsFo ne plu aperas.

La aperintaj tekstoj estas legeblaj en la ÖkEsFo-arkivo de ĉi tiu ret-paĝaro.
La tekstoj de la numeroj 1 – 45 de ÖkEsFo aperis sur la malgranda disko OekuRom, kiu estas mendebla kontraŭ 5 EUR (posedantoj de ADORU por 3 EUR) ĉe pastro Eichkorn, Romäusring 20, D 78050 Villingen <Bernhard.Eichkorn<>esperanto.de>. La disko enhavas krome ĉiujn melodiojn (ne tekston) de ADORU, la germanan kaj esperantan biblio-tradukojn, la esperanto-tekstojn de la Meslibro kaj kelkajn kantojn tradukitajn de Adolf Burkhardt.

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung