SANKTA MANĜO

LITURGIAJ ELEMENTOJ

ENIRO

Kantoj: Glor’ al la Patro kaj la Fil’ → 086.3
Laŭd-kantu nun al via Di’ → 087.1
Al Sia tablo vokas → 388

840

1.-4. Hodiaŭ estas fest’.
1. Ni tie ĉi kunvenas.
2. Dankante ni jubilas.
3. Jam pretas pan’ kaj vino.
4. En Li ni estas unu.
1.-4. Hodiaŭ estas fest’, ĉar Dio amas nin.

refreno:

Eniru do,
Li bonvenigas ĉiujn.
Eniru do,
Li bonvenigas vin.

WIR FEIERN HEUT’ EIN FEST • M: Ludger Edelkötter • germana T: Rolf Krenzer • © Impulse Musikverlag Ludger Edelkötter, 48317 Drensteinfurt • E: Albrecht Kronenberger 1994

841

1. Ni kunvenis tie ĉi,
vortojn aŭdi, ho Jesuo.
Niajn pensojn gvidu Vi
al Vi mem kaj la instruo,
ke de l’ tero nia koro
iru nun al Vi, Sinjoro.

2. La kompreno kaj la sci’
nun en la mallumo iras,
tamen la Spirit’ de Di’
ĝin en helan lumon tiras.
Mem Vi bene nin preparu,
ke ni bone pensu, faru!

3. Lum’ el lumo, glor’ el glor’,
kiun naskis nia Dio,
brilu rekte en la kor’
kaj pretigu nin al ĉio.
Nian preĝon mem Vi aŭdu,
ke ni Vin ĉiele laŭdu.

LIEBSTER JESU, WIR SIND HIER • Unisono 44 • GL 520 • EG 161 • KG 38 • RG 159 • M (Liebster Jesu): Johann Rudolf Ahle 1664, ĉe Wolfgang Carl Briegel 1687 • germana T: Tobias Clausnitzer 1663 • E: Hans Amund Rosbach, 1966 en CH 4 • AK 100*

842

1. Venu nun, animo mia,
ĝoja pro la beno Dia,
kun laŭd-kanto en la koro,
al la domo de l’ Sinjoro:
Kaj en ĝia sankta paco
petu por la Dia graco;
universon Li regadas,
al vi tamen Sin klinadas.

2. Ni al Vi, ĉiela Reĝo,
venas kun humila preĝo,
Viajn farojn pripensante,
tim-respekte meditante.
Vin ĉirkaŭas misteraĵoj,
nesondeblaj profundaĵoj,
fonto Vi de ĉia scio,
de eterne, sola Dio.

3. Suno, forpelanta timojn,
lumiganta hom-animojn,
radianta puran ĝojon,
brilu nun sur nian vojon.
Ni Vin preĝas el la koro,
uzu nin por Via gloro;
nutru Via patra mano
per ĉiela viva pano.

4. Koron puran al ni kreu,
ke ni ĝoje Vin obeu.
Trovu eĥon amo Via
en am-plena vivo nia.
Per la mano kondukante,
helpu, gardu nin konstante;
gvidu al la fina celo –
al la hejmo en ĉielo.

SCHMÜCKE DICH, O LIEBE SEELE • EG 218 • DECK THYSELF, MY SOUL, WITH GLADNESS • kp. LBW 224, HON 108 • M (Schmücke dich): Johann Crüger 1649 • germana T: Johann Franck 1646 (strofo 1), 1649/1653 • angla traduko: Catherine Winkworth • E: M. C. Butler, 1966 en HE 1 • AK 101

843

M: Christus, der ist mein Leben → 496 «Min savas mia Dio»

1. Por laŭdi Vin, Sinjoro,
kunvenu ĉiu hom’
kun amo kaj adoro
en Via sankta dom’.

2. Kantadas ni en ĥoro
al Vi, ĉiela Reĝ’;
kaj el humila koro
sin levas nia preĝ’.

3. Ni danko-plene miras
pri Via bon-farad’,
kaj danki Vin deziras
dum tuta la vivad’.

4. Ni dankas Vin kun ĝojo
pro Via sankta vort’:
gvidilo sur la vojo
al vivo trans la mort’.

POR LAŬDI VIN, SINJORO • E (originale verkita): C. G. Wilkinson, 1966 en HE 3 • AK 99 [K385T]

844

1. Tag’ de l’ Sinjor’,
tag’ de la laŭdo kaj de l’ preĝo!
Tag’ de l’ Sinjor’,
Dia ripozo, pac’ de l’ kor’!

Jour du Seigneur,
jour de louange et de prière!
Jour du Seigneur,
repos de Dieu et paix des cœurs.

refreno:

Dio laŭdatu ĉiam pli;
sankta nur Di’ kaj granda Li!
Haleluja, haleluja!

Dieu soit loué dans tous les temps;
Dieu seul est saint, lui seul est grand!
Alléluia, alléluia!

2. Tag’ de l’ Sinjor’!
Dio kunigas Sian gregon
– Tag’ de l’ Sinjor’! –
ĝis la reveno de Jesu’.

Jour du Seigneur,
Dieu nous rassemble en son Église!
Jour du Seigneur,
qui nous annonce son retour!

3. Tag’ de l’ Sinjor’!
Daŭre ĝis fin’ de nia mondo
– Tag’ de l’ Sinjor’! –
vivu en ni ĉi tag’ de l’ ĝoj’!

Jour du Seigneur,
jusqu’ à la fin de notre monde,
jour du Seigneur,
nous revivrons ce jour de joie!

Advento:

4. Venos Jesu’.
Jen ni atendas la liberon.
Venos Jesu’,
venos al ni kun Sia sav’.

Dieu va venir,
nous attendons la délivrance;
Dieu va venir,
il nous apporte le salut.

5. Celu al Li!
Pli ol gardantoj la matenon
– Celu al Li! –
mia anim’ atendas Lin.

Tendus vers lui,
comme le veilleur attend l’aurore,
tendus vers lui,
pour accueillir le Rédempteur.

Kristnasko:

6. Haleluja!
Kristo en povra trog’ naskiĝis.
Haleluja!
Por ni la Vort’ fariĝis karn’.

Alléluia!
Jésus est né dans une étable.
Alléluia!
Pour nous la Verbe s’est fait chair.

7. Haleluja!
Jerusalemo, Di’ vin vokas.
Haleluja!
Vidu la Princon de la Pac’.

Alléluia!
Jérusalem, ton Dieu t’appelle.
Alléluia!
Voici le Prince de la paix!

Pasko:

8. Haleluja!
Kristo post morto nun triumfas,
– Haleluja! –
venka eliras el la tomb’.

Alléluia!
Le Christ est mort, mais il triomphe;
Alléluia!
et de l’abîme il sort vainqueur.

9. Haleluja!
Ni estis mortaj, Di’ vivigas.
Haleluja!
Nove nin naskas Lia sav’.

Alléluia!
Nous étions morts, mais Dieu fait vivre.
Alléluia!
Nous renaissons, sauvés par lui.

Ĉieliro:

10. Haleluja!
Kristo ascendas en la gloro.
Haleluja!
Li nin kunprenas al ĉiel’.

Alléluia!
Jésus s’élève dans la gloire.
Alléluia!
Il nous entraîne dans les cieux.

11. Haleluja!
Kristo promesas la Spiriton,
– Haleluja! –
venos denove por la juĝ’.

Alléluia!
Jésus promet l’Esprit de grâce.
Alléluia!
Il reviendra pour nous juger.

Pentekosto:

12. Dia Spirit’,
Via potenco nin konsekru.
Dia Spirit’,
igu nin firmaj en la kred’.

Esprit de Dieu,
consacre-nous dans ta puissance.
Esprit de Dieu,
fais-nous témoins du Dieu vivant.

13. Blovo de Di’,
kreu senfine Vian mondon.
Blovo de Di’,
spiru el ni kun Via ver’.

Souffle de Dieu,
viens recréer sans fin le monde.
Souffle de Dieu,
fais-nous porter ta vérité.

Korpo de Kristo:

14. Haleluja!
Korpo de Kristo, nia forto!
Haleluja!
Pano ĉiela, don’ por ni!

Alléluia!
le Corps du Christ est notre force;
Alléluia!
le pain du ciel nous est donné.

15. Haleluja!
Ni formas unu gloran korpon.
Haleluja!
Kristo-Spirito, don’ por ni!

Alléluia!
nous édifions le Corps de gloire!
Alléluia!
l’Esprit du Christ nous est donné.

Komunumo de la Sanktuloj:

16. Urb’ el ĉiel’,
bild’ kaj esper’ de pac’ kaj lumo;
urb’ el ĉiel’,
en kiu brilas Dio mem!

Cité d’en-Haut,
vision de paix et de lumière;
Cité d’en-Haut,
en qui Dieu même resplendit.

17. Jerusalem’,
kien kunvenas ĉiuj gentoj;
Jerusalem’,
gloro-fanfar’ por nia Di’!

Jérusalem,
où se rassemblent tous les peuples;
Jérusalem,
clameur de gloire au Dieu vivant!

JOUR DU SEIGNEUR • LD 287 • M (The Infant King): antikva vaska kristnaska kanto, kp. HON 445 Sing lullaby • franca T: Jean Servel • © copyright control • E: Roger Degrelle, 1976 en Nia Kantikaro A4 / Albrecht Kronenberger 1998

845

1. Ho Jesuo, staru meze inter ni,
kaj dum la kunveno apudrestu vi.

2. Regu la Spirito nun en ĉiu kor’,
pelu ĉian timon kaj ĉagrenon for.

3. Ni kun freŝa fido iru sur la voj’;
tagon atendante de eterna ĝoj’.

angle:

1. Jesus, stand among us in thy risen pow’r;
let this time of worship be a hallowed hour.

2. Breathe the Holy Spirit into ev’ry heart;
bid the fears and sorrows from each soul depart.

3. Thus with quickened footsteps we’ll pursue our way,
watching for the dawning of eternal day.

JESUS, STAND AMONG US • HON 280 • M (Caswall): Friedrich Filitz 1847 • angla T: William Pennefather • E: M. C. Butler, 1966 en HE 2

846

1. Dio ĉe ni estas,
brilas Li abunde.
Lin adoru de profunde.

Sankt-estime koro
kline glor-atesta
nomu Lin la Plej-majesta.

Lia glor’
frapas for
povon de la vido.
Cedu do, homido!

2. Dio mem ĉeestas,
kiun serafaro
ade laŭdas sen komparo.

«Sankta, sankta, sankta»
tra la volboj tonas,
dum anĝeloj klarionas.

Granda Di’,
ankaŭ ni
voĉe, muzikile
laŭdu Vin simile.

3. Dio, loĝe restu
en la kora limo,
templo estu do l’ animo.

Lavu la spiriton
kun la intelekto,
ke ni amu en perfekto.

Kio ajn:
ne en ŝajn’,
sed reala-bilde
Vi montriĝu milde.

4. Reĝo grand-renoma,
nia laŭda vervo
kronu Vin per sklava servo.

Nia kanto ĥoru
ĉe Vi en oreloj
kvazaŭ himno de anĝeloj.

Via fam’
kreskas jam.
Preĝu ni ne vane:
iru akompane.

GOTT IST GEGENWÄRTIG • EG 165 • RG 162 • M (Gröningen = Wunderbarer König): Joachim Neander 1680 • germana T: Gerhard Tersteegen (antaŭ 1727) 1729 • E: Ko Haak, 1971 en AK 98

847

1. Mi preparos la koron, ho Kristo,
mi preparos la koron plen-preta,
tiel bela kaj ĝoja kaj penta,
ke al Vi ĝi dignu, ho Savanto.

2. Mi donacas al Vi mian koron,
ke Vi povu per ĝi bonon fari,
kaj mi bridas ĝuigan allogon,
por ke amon ĝi ne povu bari.

3. Mi preparos al Vi la animon,
por ke estu ĝi Via loĝejo.
Mi ne volas starigi la limon;
mem Vi estru ĝin laŭ Via leĝo.

PRZYGOTUJĘ CI SERCE • ŚK 582 (T) • M: buŝe transdonita • pola T: anonima • E: NV 234*

848

1. Jam septaga la vojaĝ’
nun en paco pasis for;
antaŭ Via glor-vizaĝ’
preĝe klinas sin la kor’.
Tag’ ripoza, ho konsol’
kaj de l’ eternec’ simbol’!

2. Kiam ni al la Savant’
venas kun sincera preĝ’,
kiel forta pacigant’
montru Vin al ni, ho reĝ’!
Paco kora kaj pardon’
estu Via graca don’.

3. En ĉi tiu sankta tag’
do aŭdiĝu sankta vort’;
ĝi nin gvidu el forvag’
al la ĝusta bona pord’.
Trafu Via kompatem’
ĉiun, kiu sekvas Vin.

4. Vi kunestu inter ni,
kiujn ligas Via ben’;
volu montri do al ni
gloron de l’ ĉiel-ĝarden’.
Lasu nin aliĝi nun
al ĉiela la festen’.

SAFELY THROUGH ANOTHER WEEK • NANUKA NO TABIĴI • M (Holy Spirit, faithful guide): Marcus Maurice Wells • angla T: John Newton • japana T: nekonata tradukinto • E: Tarao, Iĉiro kaj Adolf Burkhardt 1965 • AK 97

849

refreno:

S/K: Ĝoj’ super ĝoj’,
kiam oni min invitis:
«Al domo de Di’ ni pilgrimu».

versoj (S):

1. Loĝu la pac’ inter viaj remparoj,
en viaj palacoj la superflu’.

2. Dion fidanta rokece persistos,
eterne li staros sen ŝanceliĝ’.

3. Vortojn de l’ vivo al ni Vi anoncos,
Vin mem kiel manĝon donacos Vi.

FREUD ÜBER FREUDE, DA ALLE MIR SAGTEN • GL (Speyer) 805 • M kaj germana T: Hermann Scherr 1964 • © copyright control • E: Helmut Rössler kaj Albrecht Kronenberger 1996
• Psa 122,1.7

850

refreno:

S: Di’, via savo, Di’, via ravo, Dio neniam forlasos vin.
K: Di’, mia savo, Di’, mia ravo, Dio neniam forlasos min.

versoj:

S:
1. Vidu la lumon super via vojo. Vi ne estas sola en tenebra land’.
Tio estas pli bona ol glimanta oro. Vidu! Lia gloro ekbriligas vin.
K: Di’, mia savo …

S:
2. Aŭdu la voĉon inter sensencaĵoj. Vi ne estas sola en babila mond’.
Tio estas pli bona ol sonanta lado. Aŭdu! Lia vorto valorigas vin.
K: Di’, mia savo …

S:
3. Manĝu la panon, panon de la vivo. Vi ne estas sola en dezerta kamp’.
Tio estas pli bona ol delikataĵo. Manĝu! Lia korpo restarigas vin.
K: Di’, mia savo …

S:
4. Trinku la vinon, sangon de la ligo. Vi ne estas sola en la larma val’.
Tio estas pli bona ol narkotikaĵoj. Trinku! Lia sango refreŝigas vin.
K: Di’, mia savo …

S kaj K:
Di’, nia savo …

ER RETTET DICH, ER RETTET MICH • M kaj germana T: Hoppe + Werry Verlagsges. • © copyright control • E: Albrecht Kronenberger 1993

851

Ni kunvenas antaŭ Vi, ho granda Di’.
Ni kunvenas antaŭ Vi, ho granda Di’.
Ni kunvenas dankante, ĉar Vi estas la am’.
Ni kunvenas antaŭ Vi, ho granda Di’.

(2) preĝante

(3) kantante (improvizu mem!)

WIR VERSAMMELN UNS ZU DIR • M: tradicia usona • T: biblia • E: Rudolf Fischer / Albrecht Kronenberger, ĉ. 1994

852

1. Ek, talentoj kaj emoci’,
kantu laŭte kun ĝoja kri’:
Pretas pano kaj vino jam,
Krist’ senteblas kun Sia am’.

refreno:

Reenspiru, ter’,
vivas Krist’, la ver’.
Li por ĉies man’
Dia pan’.

2. Povas Krist’ unuigi nin
ĉe la tablo. Ni sekvu Lin,
estu beno kun malavar’,
donu amon per vort’ kaj far’.

3. Vokas, sendas nin Krist’ Jesu’
frukti, kontraŭ la dubo-flu’,
disdividi la panon ĉi
kaj la amon de nia Di’.

LET US TALENTS AND TONGUES EMPLOY • HON 301 • EG 229 • M: jamajka popola melodio, adaptita de Doreen Potter 1972, © 1965 Hope Publishing Co., Carol Stream, IL 60188, ĉiuj rajtoj rezervitaj, uzata kun permeso • angla T: Fred Kaan 1975, © Stainer & Bell, London • E: Albrecht Kronenberger (versoj) kaj Kloster Kirchberg (refreno) 1998

853

1. Turniĝu, Krist’ Jesu’, al ni.
Spiriton Sanktan sendu Vi.
Li regu nin per help’ sur ter’
kaj gvidu nin al Via ver’.

2. Malfermu buŝojn por la laŭd’.
Pretigu korojn por la aŭd’.
Fortigu kredon en la hom’,
ke konatiĝu Via nom’;

3. ĝis kantos ni en Dia ĥor’:
«Ho sankta, sankta Di-Sinjor’!»
kaj propr-okule vidos Vin
en ĝoj’ eterna, glor’ sen lim’.

4. Honor’ al Patro kaj al Fil’,
Spirito Sankta, unu bril’!
Ja estu al la Triunu’
gloranta laŭd’ eterne plu.

HERR JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND • GL 516 • EG 155 • KG 199 • RG 156 • M (Herr Jesu Christ, dich zu uns wend): Gochsheim/Redwitz 1628, Görlitz 1648 • germana T: verŝajne Wilhelm II, duko de Sachsen-Weimar 1648, 4a strofo Gotha 1651 • E: Richard Hoppe, 1965 en EKE 4 • AK 96*

854

refreno:

Ke Vi min lasas jubile kunkantadi al Vi, kun ĉielaj anĝeloj en ĥoro,
tio min, mia Dio, altigas al Vi, granda Reĝ’, al Vi estu la gloro. (fine)

versoj:

1. Ĉar Vi estas la voj’, ĉar Vi estas la cel’ kaj min gvidas tra dezerto. (d.c.)

2. Kaj Vi venas en pan’, kaj Vi venas en vin’ kaj min volas akompani. (d.c.)

3. Kaj per Via Spirit’ Vi novigas min nun, kaj plenigas min per paco. (d.c.)

DASS DU MICH EINSTIMMEN LÄSST IN DEINEN JUBEL, O HERR • EG (Pfalz) 597 • M kaj germana T: Kommunität Gnadenthal 1976 • © Präsenz-Verlag, Gnadenthal • E: Rudolf Fischer*

855

refreno:

Kantu, dancu kun jubila krio,
ĉar al festo nin invitis Dio.
Al la Patro en la domon venu,
gajaj estu kune ni kun Li.

1. Kial pri la sorto vi plendas?
Via Patro vin jam atendas.

2. Li pardonas kaj paciencas.
Novan vivon vi nun komencas.

3. Kaj la fest’ finiĝos neniam.
Hejme sentos vi vin nun ĉiam.

SINGT UND TANZT UND JUBELT LAUT VOR FREUDEN • Das Kindergesangbuch 47 • M kaj germana T: Kommunität Gnadenthal • © Präsenz-Verlag, Gnadenthal • E: Rudolf Fischer ĉ. 1994*

856

1. (S/K:) |: Jen, kiel bone kaj ĉarme estas, se ni kunvenas. 😐
(S/K:) |: Tie Dio donos al ni la benon. 😐

2. |: Frate, fratine formitaj ĉiuj kun ni akordos. 😐
|: Tie Dio donos al ni la amon. 😐

3. |: Kiel ĝojige, mirige estas, se ni festenas. 😐
|: Tie Dio donos al ni la vivon. 😐

4. |: Kore, spirite ligitaj ĉiuj kun ni kantados. 😐
|: Tie Dio donos al ni feliĉon. 😐

5. |: Hine ma tov u manaim ŝevet aĥim’ gam jaĥad. 😐
|: Hine ma tov ŝevet aĥim’ gam jaĥad. 😐

2-voĉa rondkanto (laŭplaĉe)
HINE MA TOV UMANAIM • RG 88 • M: el Israelo • T: laŭ Psa 133 •EE: Albrecht Kronenberger 1990

Traduko de la 5a strofo:

Jen kiel bone kaj ĉarme estas, se fratoj vivas kune.

857

1. Turnu ĉiu koro
sin al la Sinjoro,
kaj sur la kunveno
restu Lia beno.
Turnu ĉiu koro
sin al la Sinjoro.

2. Estu kun ni, Dio,
Via familio,
pensojn purigante,
amon varmigante.
Estu kun ni, Dio,
Via familio.

3. De l’ ŝafaro, Kristo,
estu la paŝtisto;
senfortulojn vidu,
vagemulojn gvidu.
De l’ ŝafaro, Kristo,
estu la paŝtisto.

4. Nin, Spirito bona,
sankta, paco-dona,
savu kontraŭ provoj
de malbonaj povoj.
Ho Spirito bona,
sankta, paco-dona!

TURNU ĈIU KORO • M (Ave Hierarchia = Gottes Sohn ist kommen): Hohenfurt 1410, Morava Frataro 1501/1531 • E (originale verkita): John Cyprian Rust, 1966 en HE 4

858

M (Christus, der ist mein Leben) → 496 «Min savas mia Dio»

1. Vi bone scias, koro,
ke grandas nia Di’;
ke grandas la satano,
jam ofte spertis vi.

2. Do bone, ekbatalu,
kaj fidu, eĉ dum fal’,
ke venkos nia Dio
en tiu ĉi batal’.

DU VED DET NOK, MIT HJERTE • norvega T: Kaj Harald Leininger Munk • E: Hans Amund Rosbach, 1966 en CH 27 • AK 163 [K861T]

859

1. Ĝojkriu, tero! Via ton’
eksonu al la Dia tron’.
Kun ĝojo ĉiu servu Lin;
el polvo Li ja kreis nin!

2. Ĉar l’ Eternulo estas Di’,
ni apartenas nur al Li,
ŝafaro Lia kaj popol’.
Li paŝtos nin laŭ Sia vol’.

3. En Liaj kortoj ĉiu hom’
la gloron de la Dia nom’
prikantu, kaj kun dank’ sen fin’
en tiuj haloj laŭdu Lin.

4. Ĉar bona estas la Sinjor’,
eterna Lia korfavor’.
Fidelas Li de jar’ al jar’,
kaj de idaro al idar’.

Psa 100
VOUS QUI SUR LA TERRE HABITEZ • Unisono 65 • PC 51 • M (Old 100th): Loys Bourgeois, Ĝenevo 1551 • franca T: Théodore de Bèze 1562 • E: H. A. de Hoog, 1954 en KELI-Kantaro De Pietersberg n. 2 • AK 94

KYRIE

KYRIE-ALVOKOJ KAJ KYRIE-LITANIOJ

Diservo laŭ Taizé 1: → 028
Diservo laŭ Taizé 2:: → 032.3
Dia Liturgio: → 038
Meso de la Mondo: → 041
Rekviemo: → 081.2
Luterana Diservo: → 086.4
Korea Meso: → 810.1
Praga Meso: → 811.1
Rondkanta Meso: → 813.1
Germana Meso: → 815.3
Palatinata Meso: → 825.6.7
Meso kun Infanoj: → 836

860

1. S: Ros’ el Di-seren’, K: elpetata ben’: ho, kompatu nin.
2. S: Nokt-lumiganta bril’, K: savo el mond-ekzil’: Kristo, kompatu nin.
3. S: Venu, Fil’ de hom’, K: de l’ ĉiela dom’: ho, kompatu nin.

Kyrie-Litanio por la Advento
TAU AUS HIMMELSHÖHN • GL 103 • M: Heinrich Rohr 1952 • germana T: Maria Luise Thurmair-Mumelter 1952 • © Christophorus-Verlag, Freiburg i. Br. • E: Guido Holz 1986

861

S: En tenebro kaj malhel’
K: brilas lumo de l’ ĉiel. Ho Sinjor’, kompatu nin.

S: Enkarniĝinta Vort’,
K: sav’ el perea sort’, Kristo, kompatu nin.

S: Vi homiĝis inter ni,
K: ke la hom’ fariĝu Di’. Ho Sinjor’, kompatu nin.

Kyrie-litanio por la kristnaska tempo
CHRISTUS, HERR, ERBARME DICH / KYRIE ELEISON • GL 506 • M: Heinrich Rohr 1952 • © Christophorus-Verlag, Freiburg i. Br. • E: Albrecht Kronenberger 2000

862

ruse:

Gospodi pomilui.

greke:

Kyrie eleison.

Krist’, Sinjor’, kompatu nin.

GOSPODI F • ruse ortodoksa • kanto el Taizé • © Ateliers et Presses de Taizé • kun afabla permeso

863

Kyrie eleison, eleison.
Dio sobiris el ĉielo.
Kantu, anĝeloj, kantu la gloron de l’ Dia Fil’.

Christe eleison, eleison.
Li en stal-trogo kuŝas povra.
Kantu, paŝtistoj, kantu la gloron de l’ Dia Fil’.

Kyrie eleison, eleison.
Peko Li iĝis, la Senkulpa.
Kantu, saĝuloj, kantu la gloron de l’ Dia Fil’.

Kyrie-kanto por la kristnaska tempo
KYRIE ELEISON • Pjesmarica 39 • M: HC Kantual • kroata T: nekonata verkinto • E: Lucija Borčič / Albrecht Kronenberger 1999
• 2 Kor 5,21

864

S: Leviĝanta lumo: Sinjoro, kompatu nin.
K: Radianta suno: Sinjoro, kompatu nin.

S: De l’ glor’ el Dia sfer’ la mondo ekbrilas: Mesio, kompatu nin.
K: Ĉiel’ pri Vi kaj ter’ libere jubilas: Mesio, kompatu nin.

S: Ŝeolan forton Vi disŝiris: Kristo, Sinjor’, kompatu nin.
K: Triumfe Vi al vivo iris: Kristo, Sinjor’, kompatu nin.

KYRIE Vat. I (Lux et origo) • M: 10a jc. • greka T: meslibro • E (tropoj originale verkitaj): Albrecht Kronenberger 1995

865

1. Di’, kuniru nian vojon tra la val’ de l’ zorgoj.
Di’, kuniru nian vojon en morgaŭan vaston.

2. Fortikigu niajn paŝojn tra febriga marĉo.
Fortikigu niajn paŝojn sur solida grundo.

3. Nin perame akompanu tra mizera mondo.
Nin perame akompanu al feliĉa vivo.

refreno:

|:: Kyrie! Ho Sinjor’, kompatu. ::| Ho kompatu nin.

hispane:

|:: Kyrie! Ten piedad, Señor. ::| Ten piedad, Señor.

GEH MIT UNS AUF DIESEM WEG • M kaj germana T: Christoph Lehmann • © tvd-Verlag Düsseldorf • E: Albrecht Kronenberger 1994

866

Hela, klara sun-radi’, Sinjor’, kompatu nin.
Kristo, vere inter ni, Sinjor’, kompatu nin.

Lum’ el lumo, Di’ el Di’, Krist’, kompatu nin.
Filo, vere inter ni, Krist’, kompatu nin.

Nin prilumu pli kaj pli, Sinjor’, kompatu nin.
Dio vere inter ni, Sinjor’, kompatu nin.

HELA, KLARA SUNRADI’ • M: © Friedrich Janssen • E (originale verkita): Albrecht Kronenberger 1995 • kun afabla permeso

867

La Repaciĝa Preĝo de Coventry

La du preĝejoj, Saint Michael Cathedral en Coventry, Anglio, kaj Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en Berlin, Germanio, dum la Dua Mond-milito estis plene detruitaj per bomboj. En simbola akto de repaciĝo, homoj el Germanio kontribuis por nov-konstrui la katedralon de Coventry, kaj inverse. En ambaŭ urboj, ĝis la nuna tago, tagmeze en ĉiu vendredo oni preĝas la samajn vortojn:

La malamon, kiu dividas rason de raso, popolon de popolo, klason de klaso – Patro, pardonu. Father, forgive. Vater, vergib.

La akaparajn dezirojn de homoj kaj nacioj por posedi, kio al ili ne apartenas – Patro, pardonu. Vater, vergib. Father, forgive.

La avidon, kiu ekspluatas la laboron de la homoj kaj dezertigas la teron – Patro, pardonu. Father, forgive. Vater, vergib.

Nian envion pri la bonfarto kaj feliĉo de aliaj – Patro, pardonu. Vater, vergib. Father, forgive.

Nian indiferenton pri la mizero de kaptitoj, senhejmuloj kaj rifuĝintoj – Patro, pardonu. Father, forgive. Vater, vergib.

La volupt-amon, kiu pereigas la korpojn de viroj, virinoj kaj infanoj – Patro, pardonu. Vater, vergib. Father, forgive.

La orgojlon, kiu nin misgvidas fidi nin mem pli ol Dion – Patro, pardonu. Father, forgive. Vater, vergib.

Estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankaŭ Dio en Kristo pardonis al vi.

Amen. – Patro nia …

868

greke:

|: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 😐

|: Krist’, Sinjor’, Krist’, Sinjor’, Krist’, Sinjor’, kompatu. 😐

KYRIE 12 • Kanto el Taizé • Jacques Berthier • © Ateliers et Presses de Taizé • kun afabla permeso

GLORO-HIMNO

Meso de la Mondo: → 042
Luterana Diservo: → 086.5
Korea Meso: → 810.2
Praga Meso: → 811.2
Rondkanta Meso: → 813.2
Germana Meso: → 816
Palatinata Meso: → 825.8
Meso kun Infanoj: → 837

869

Kantu ni al Dio gloron.
Donu ni
jen al Li
dankon kaj honoron.
Krist’ fariĝis nia paco.
Benu do
Dion pro
Lia granda graco.

LASST UNS GOTT DEM HERRN LOBSINGEN • GL (Speyer) 808 • M (Warum sollt ich mich denn grämen): Johann Georg Ebeling 1666 • germana T: Petronia Steiner 1944 • E: Guido Holz 1986

870

|: Gloro nun al Dio en la altoj,
paco sur la tero al la homoj de Lia bonvolo. 😐 (fine)
Vin ni laŭdas kaj adoras,
Vin ni benas, Vin ni gloras,
dankas Vin pro Via granda gloro,
Vin, ho Patro ĉiopova, Vin, Jesuo Kristo.
Ho Difilo, korfavoru nin,
Diŝafido, senpekigu nin.
Sola estas Vi la plejaltulo
kun la Sankta Spirito en la gloro de Dio Patro.
d.c. al fine (sen ripeto)

GLORIA • M: Georg Friedrich Händel 1749 (motivoj el la «artfajraĵa muziko») • T: laŭ la meslibro • aranĝo: Albrecht Kronenberger 1989

871

M (St. Denio) → 475 «Sen-morta, sen-korpa»

1. Glor-kantas anĝeloj en alta ĉiel’;
for-mortas neniam de laŭdo la son’.
De l’ ter’ «Haleluja!» en gaja akord’
sam-cele kunsonas al Di’ sur la tron’.

2. Savanto de l’ mondo, ni ŝuldas al Vi
eternan honoron pro Via ofer’.
Nun sondu kaŝitajn profundojn de l’ kor’
kaj trovu juvelojn de fido kaj ver’.

3. Ho, kia miraklo de amo kaj grac’,
ke Dio en Kristo suferis por ni!
Kun Li krucumitaj, liberaj de pek’,
ni vivas eterne, gefiloj de Di’!

4. Jes, ni kun anĝeloj glor-kantas al Di’,
la Patro amata, sindona Sinjor’.
Pro benoj sen-nombraj verŝataj sur nin
ni danke Lin laŭdas en sankta ador’.

GLORKANTAS ANĜELOJ • E (originale verkita): W. J. Downes 1969, sub inspiro de 2 Kro 29,30 • TK 32 [K956T]

872

1. Haleluja. Granda Reĝo kaj Sinjoro,

2. Haleluja, Vi rezignis pri honoro,

3. Haleluja, por nin savi iĝis homo,

4. Haleluja, iris ĝis la pasiono.

ostinato (ad lib.):

|: For de l’ Dia trono
Kristo iĝis homo,
savo kaj pardono. 😐

GROSSER HERR UND STARKER KÖNIG • M kaj T (laŭ Johann Sebastian Bach, Kristnaska Oratorio): Klaus Jürgen Thies • E: Adolf Burkhardt 2001 • kun afabla permeso

873

Glor’ al Di’, glor’ al Di’,
glor’ al Di’ en la altoj.
Glor’ al Di’, glor’ al Di’.
Haleluja, haleluja.

latine:

Gloria, gloria
in excelsis Deo!
Gloria, gloria,
alleluia, alleluia.

4-voĉa rondkanto
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO • Kanto el Taizé • Jacques Berthier • © Ateliers et Presses de Taizé • E: Albrecht Kronenberger 1995 • kun afabla permeso

Enmeze de la nokt’ radias lum’ de l’ glor’.
Ĝin vidas nur okul-havanta vigla kor’.

Angelus Silesius

874

versoj:

1. Mi laŭdas mian Dion, kiu levas min al vera vivo. (Haleluja.)
Mi laŭdas mian Dion, kiu savas min en la liberon. (Haleluja.)

2. Mi laŭdas mian Dion, kiu pelas min, ke mi aktivu.
Mi laŭdas mian Dion, kiu puŝas min, ke mi parolu.

3. Mi laŭdas Dion, kiu senlarmigas min, por ke mi ridu.
Mi laŭdas Dion, kiu sentimigas min, por ke mi spiru.

refreno:

1.-3. Gloron al Di’ sur la tero
en ĉiuj stratoj kaj domoj!
La homoj ĝoje kantos
tiun kanton ĝis ĉiel’!
|: Gloron al Di’, al la homoj pacon, 😐
gloron al Di’, al la homoj pacon,
pacon surtere!

ICH LOBE MEINEN GOTT, DER AUS DER TIEFE MICH HOLT • EG (Württemberg) 611 • M: Christoph Lehmann • germana T: Hans Jürgen Netz • © tvd-Verlag Düsseldorf • E: Albrecht Kronenberger 1996

875

C: Gloro al Dio en la altoj,

S: kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

K: Ni laŭdas Vin,
ni benas Vin,
ni adoras Vin,
ni gloras Vin, Sinjor’.

S: Ni dankas al Vi pro Via granda gloro,
Sinjoro Dio, ĉiela reĝo, Dio Patro ĉiopova.

K: Ni laŭdas Vin …

S: Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, ŝafido de Dio, Filo de l’ Patro.

K: Ni laŭdas Vin …

S: Kiu forigas la pekojn de l’ mondo, akceptu nian petegon.
Kiu sidas sidas dekstre de l’ Patro, kompatu nin.

K: Ni laŭdas Vin …

S: Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo.
Kun la sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.

K: Ni laŭdas Vin …

K: Amen.

ÄRA ÅT GUD I HÖJDEN • SPB 697:2 • M (refreno): © Harald Göransson 1985, kun afabla permeso • M (versoj): Albrecht Kronenberger 1994/1996

La versojn oni povas ankaŭ paroli aŭ unu-tone ĉanti.

876

S/K: 1.-3. Gloro al Di’, gloro al Di’,

1. gloro al la Patro.

S/K: 1.-3. Gloro al Dio eterne.

S: Haleluja, amen,
K: haleluja, amen, haleluja, amen.

2. gloro al la Filo.

3. gloro al l’ Spirito.

aŭ:

|: Gloro al Di’, gloro al Di’, gloro en la alto. 😐
|: Paco al ni sur la tero. 😐 Haleluja, amen …

GLORIA A DIOS • el Peruo • Thuma Mina 56 • M: tradicia • T: liturgia • E: Kevin Bourne / Albrecht Kronenberger

877

Ĉiele kaj surtere
glorata Via nom’.
Benata ĝi prefere
en Via sankta dom’.
Anĝela legiaro
prikantas Vin en ĥor’.
Kun ĝi la kristanaro
adoras Vin, Sinjor’,
adoras Vin, Sinjor’.

GOTT SOLL GEPRIESEN WERDEN • M: Norbert Hauner 1777 • E: Albrecht Kronenberger 1995

878

refreno:

Haleluja. Gloron en alto!
Haleluja. Gloron al Di’!
Haleluja. Pacon sur tero!
Haleluja. Pacon al ni!

versoj:

1. Kristo, venke Vi triumfis
super morto kaj sufer’.
Do konfesos Vin Sinjoro
ter’, ĉielo kaj infer’.

2. Brilos novaj ter’, ĉielo,
nova urb’ Jerusalem.
Iĝos nova nia vivo,
nova nia vera mem’.
Haleluja …

3. Vi la Alfa kaj Omega,
Kristo, font’ de nia ĝoj’,
Vi la cel’ de l’ universo,
vivo, vero Vi kaj voj’.
Haleluja …

HALLELUJA, LASSET UNS SINGEN • M kaj germana T: © Hubert Janssen • E: Albrecht Kronenberger 1995 • kun afabla permeso

ANTIFONOJ

Krom la antifonoj, kiuj troviĝas en la diversaj Diservo-modeloj aŭ en la liturgio de la horoj, oni povos uzi jenajn aŭ aliajn, mem faritajn:

879.1-41

Advento:

879.1 La Sinjoron, la reĝon, kiu venos:
venu, ni adoru Lin.

879.2 Proksima estas la Sinjoro.
Venu, ni adoru Lin.

879.3 En tiu tago gutigos montoj dolĉaĵon.
Abundos lakto kaj miel’, haleluja.

879.4 La Sinjoro juĝos la mondon kun justeco.

879.5 Vidu: Venos la Sinjoro,
kun Li la tuta sanktularo.
Kaj estos en tiu tago
lum’ granda, haleluja.

879.6 Nun ekgaju, vi, filin’ Cion.
Ĝojkriu plene, vi, filin’ Jerusalem, haleluja.

879.7 Nun vidos blinduloj,
aŭdos surduloj,
kantos mutuloj,
haleluja.

Kristnasko:

879.8 Hodiaŭ vi sciu, ke venos la Savanto.
Kaj morgaŭ vi vidos Lian brilan gloron.

879.9 Kristo, la eterna Vorto, hodiaŭ enkarniĝis por ni.
Venu, ni adoru Lin.

879.10 Kriston, la Filon de Dio, obeeaman al Maria kaj Jozefo:
venu, ni adoru Lin.

879.11 Tiel la mondon amis Di’,
ke Li sendis Sian propran Filon.

879.12 Jen brilas nova lumo:
Naskiĝis nia Sav’,
la lum’ de l’ paco por la mond’.

879.13 Patro, mi venas, por plenumi Vian volon.

Karesmo:

879.14 Ne obstinigu viajn korojn.
Aŭskultu la voĉon de l’ Sinjoro.

879.15 Ne obstinigu viajn korojn.
Aŭskultu la voĉon de l’ Sinjoro.

879.16 Estu kun ni, ho Sinjor’, dum niaj provoj.

879.17 Kompatu, Sinjoro, al mi, kompatu, Sinjoro.

879.18 Koron puran kreu al mi, Sinjor’.

879.19 Kristo, la Sinjoro, estis tentata por ni kaj por ni suferis.
Venu, ni adoru Lin.

879.20 Ĉiutage mi Vin benos, ho Sinjoro,
kaj gloregos Viajn mirindajn farojn.

Paska Tempo:

879.21 La ŝtono,
kiun forĵetis la konstruantoj,
fariĝis baz-angula ŝtono.

879.22 Kristo resurektis.
Ek, ni kantu al Li. Haleluja.

879.23 Kantu al Dio novan kantikon,
kantu al Dio pri Lia glor’.

879.24 Kristo ĉielen iris.
Venu, ni adoru Lin. Haleluja.

879.25 Ĉe sonoj de ĝoj’ la Eternul’
supreniris ĉe trumpetad’.

Jara Ciklo:

879.26 Venu, ni jubilu antaŭ Dio.
Ni ĝoje kriu al la roko de nia savo. Haleluja.

879.27 Ni jubilu antaŭ Dio,
antaŭ Li ni ĝoje kantu.

879.28 Mia animo gloru Vin, Sinjoro.

879.29 Ĝoju, sankta gento, de Dio elektita.

879.30 Pri Via gloro mi rakontos al la homaro.

879.31 Renovigu nin, Dio, kaj donu al ni la savon.

879.32 Nin ŝirmu de malbono, de premo kaj perfort’.
Ni fidas, Di’, al Via vort’.

879.33 Favora Di’,
Vin mi prikantos sen fin’.

879.34 Vi kondukas min en vaston;
iros mi sub Via bril’.

Sanktuloj:

879.35 La virtul’ verdestas kiel palmo, li staras alte, plantita en la domo de Di’.
Kiel cedro sur la Lebanono, li freŝa floras, suk-plena kaj fortika en Li.

879.36 Plantite apud akvo
vi donos vian frukton viatempe.

879.37 Vin, Dio, ni laŭdas pro sankta Johano,
heroldo de l’ lumo, de Via Filo, Kristo.

879.38 Estu salutata, Graco-plena.
Dio estas kun vi.

879.39 Vin, Dio, ni laŭdas pro Petro kaj Paŭlo,
kolonoj elstaraj en Via eklezio.

879.40 En granda komunumo mi gloras Vin, Sinjor’.

879.41 Enmeze de la eklezi’
gloratas Di’.

festo de sanktulo(j): Enmeze de la sanktular’ gloratas Di’.

HALELUJA-AKLAMOJ

Krom tiuj, kiuj troviĝas en la diversaj Diservo-modeloj, oni povas uzi jenajn aŭ aliajn laŭ propra tradicio aŭ nova malkovro:

880

|:: Haleluja. ::|

HALELUJA • el Zimbabvo • Salmer 1997, n. 194 • M: Abraham Maraire

881

|:: Haleluja. ::|

el Francio

882

|: Haleluja, haleluja. Gloru Lin, ho mia anim’. 😐

4-voĉa rondkanto
HALLELUJA, MEINE SEELE • Psa 146,1 • M kaj germana T: Hermann Mahnke 1983 • E: Kloster Kirchberg 2001

883

refreno:

|:: Haleluja. ::|

1. Serĉu la Regnon de Dio en la mond’,
kaj Lian grandan justecon.
Ĉion ceteran aldonos Dio mem.
Haleluja, Haleluja.

2. Vi estas lum’ en tenebro de la mond’;
vi estas salo de l’ tero.
Spicu, konservu la vivon de la hom’.
Haleluja, Haleluja.

Plu improvizu mem!

SEEK YE FIRST • HALELUJA • Unisono 106 • M (Seek ye first) kaj angla T: Karen Lafferty • © 1972 Maranatha! Music, rajtoj por Germanio: CopyCare Deutschland, 71087 Holzgerlingen, uzata kun permeso • E: Kloster Kirchberg 1999, kp. TK 87
• Mat 6,33 • Mat 5,13-14

884

|:: Haleluja. ::|

2. Tiel amis Dio mondon, / ke Li donis Sian Filon.

3. Kristo vivas, Kristo vivas …

4. Li min gvidas, Li min gvidas …

5. Gloru Dion, gloru Dion …

HALELUJA DE LA «JESUO-POPOLO» • el la sveda • E: Åke Ahlrén • TK 22

Pliaj tekstoj improvizeblaj.

885.1-17

|:: Haleluja. ::|

KRISTO-AKLAMOJ

en Karesmo anstataŭ Haleluja

886.1-11

886.1 Laŭdon al Vi, reĝo de l’ gloro eterna!

886.2 Laŭdon al Vi, Sinjoro, reĝo de l’ eterna gloro!

886.3 Laŭdon, Kristo, Reĝo kaj Savanto!

886.4 Laŭdon, Krist’, al Vi, ho Reĝo de la gloro!

886.5 Laŭdon, Kristo, glora Reĝo!

886.6 Estu laŭd’ al Vi, Reĝ’ eterna.

886.7 Estu laŭd’ al Vi, Kristo, Reĝode l’ gloro.

886.8 Reĝo de l’ gloro, laŭdon al Vi!

886.9 Laŭdon al vi, Sinjoro, reĝo de l’ eterna gloro!

886.10 Laŭdon, Kristo, reĝo de l’ glor’!

886.11 La Estro de la estroj,
la Reĝ’ de l’ tuta mond’:
Al Li la regno kaj la glor’.

KREDO-KONFESO

Meso de la Mondo: → 043
Luterana Diservo: → 086.6
Korea Meso: → 810.3
Praga Meso: → 811.3
Rondkanta Meso: → 813.3
Germana Meso: → 817
Palatinata Meso: → 826

887

Bone estas fidi Vin, fidela Di’,
bone, Vin esperi, bona Di’.

latine:

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.

BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO • Kanto el Taizé • Jacques Berthier • © Ateliers et Presses de Taizé • E: Albrecht Kronenberger 1996 • kun afabla permeso

888

Ni kredas je Di’Patro,
Kreinto de la mond’,
kaj je Kristo, la Sinjoro,
la homiĝinta Fil’ de Di’;
Li por ni suferis sur la kruc’,
releviĝis el la morto,
supreniris al ĉielo,
kaj revenos juĝi kun justec’.
Ni kredas je Di’Spirito,
la vivon donanta,
kaj la unu sankta eklezio,
kaj vivo en eterna glor’.
Amen.

WIR GLAUBEN AN GOTT VATER • GL 450 • RG 269 • WIR GLAUBEN ALL AN EINEN GOTT • EG 183 • M (Wir glauben all): 15a jc., Wittenberg 1524 • germana T: EGB 1970 laŭ Credo; Martin Luther 1524 laŭ latina kaj germana strofo el Breslau 1417 kaj Zwickau ĉ. 1500 • E: Werner Drüschler kaj Albrecht Kronenberger 1996

Dum la Pretigo de la Oferdonoj:

888.2

Panon kaj vinon ni alportas.
Benu, Dio, tiujn donojn. Amen.

2-voĉa rondkanto
PANON KAJ VINON NI ALPORTAS (originalo ne konata) • M kaj T: anonimaj • E: Josef Grabmaier 1983

889

Mi kredas Vin, triunu Di’:
Vin, Patro kaj kreant’;
Vin, Krist’ Jesuo, Dia Fil’,
profeto kaj savant’;
Vin, sankta ama Di-Spirit’,
sinjor’ kaj vivigant’.
Eterne Vin, triunu Di’,
konfesu mia kant’.
Amen.

ICH GLAUBE AN DEN EINEN GOTT • GL (Speyer) 816 • M: Erhard Quack 1945 • germana T: Breslauer Gesangbuch; nova versio 1951 • © Christophorus-Verlag, Freiburg i. Br. • E: Albrecht Kronenberger

PRETIGO DE LA OFERDONOJ

Germana Meso: → 818
Palatinata Meso: → 827, 827.4
Ĉeĥa Meso: → 839.4
Rondkanto: → 888.2

890

1. Ni portas puran panon kun dank’ al Vi, Sinjor’,
la frukton de la tero kaj homa manlabor’.
Bonvolu ĝin akcepti, kaj iĝos ĝi por ni
manĝaĵo de la vivo, la korpo de l’ Mesi’.

2. Ni portas klaran vinon kun ĝoj’ al Vi, Sinjor’,
la frukton de la vito kaj homa man-labor’.
Favore ĝin rigardu, kaj iĝos ĝi por ni
trinkaĵo de la savo, la sango de l’ Mesi’.

WIR WEIHN DER ERDE GABEN • GL 480 • M (Entlaubt ist uns der Walde): antaŭ 1526, Michael Töpler 1832 • germana T: laŭ la meslibro • E: Albrecht Kronenberger 1996

Alian version de la melodio → 350 «Spirito de la vero»

SANKTA-HIMNO

Meso de la Mondo: → 045
Luterana Diservo: → 086.8
Korea Meso: → 810.4
Praga Meso: → 811.4
Rondkanta Meso: → 813.4
Germana Meso: → 819.1
Palatinata Meso: → 828
Meso kun Infanoj: → 838

891

Sankta, sankta, sankta
estas Vi, Sinjor’,
sankta, sankta, sankta
Via Dia glor’.
Estu adorata,
kiun sendis Vi,
alte Li benata,
Kristo, la Mesi’.

HEILIG, HEILIG, HEILIG. HEILIG IST DER HERR • kp. GL (Speyer) 821 • M: Franz Schubert 1826 • E: Albrecht Kronenberger 1995

892

Sankta, sankta Vi, Sinjor’.
Di’, Vin altigas mia animo.
Sankta, sankta Vi, Sinjor’.
Di’, Vin altigas mia kor’.

latine:

|: Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea. 😐

SANCTUM NOMEN DOMINI • Kanto el Taizé • Jacques Berthier • © Ateliers et Presses de Taizé • E: Albrecht Kronenberger 1995 • kun afabla permeso

893

1. Kantu kun la anĝelaro,
ekumena kristanaro,
en spirita harmonio.
Kiel en ĉiela sfero,
tiel ankaŭ sur la tero
sonu brila melodio.
Sankta, sankta la Sinjoro,
grandioza Lia gloro,
vere sankta Dio.

2. Vere sankta estas Dio,
super ĉiu, super ĉio.
Ĉies lango Lin honoru.
Kiu en la Dia nomo,
kiel Dio, kiel homo,
venas, Lin ni benu, gloru.
Sankta, sankta Vi, Sinjoro,
grandioza Via gloro.
Ĉio Vin adoru.

KANTU KUN LA ANĜELARO • M (Singet mit dem Engelheere): Speyer 1929 • E (parte originale verkita): Albrecht Kronenberger 1991

894

M (Jeder Teil dieser Erde) → 611 «Ĉiu part’ de la tero»

1. Sankta Vi en la altoj, sankta Vi, granda Di’.

2. Ter’, ĉiel’, estas plenaj de Via glor’, ho Sinjor’.

3. Ben’ al Li, kiu venas en Via nom’, Plej-altul’.

4. = 1.

4-voĉa rondkanto
SANKTA VI EN LA ALTOJ • E: Albrecht Kronenberger 1994 laŭ la meslibro

895

|: Benon al Vi, Mesio! 😐 En
Dia nom’ Vi venas.
Benon al Vi, Krist’, Mesi’!

latine:

|: Benedictus qui venit 😐 in
nomine, in nomine,
in nomine Domini.

4-voĉa rondkanto, ĉiu voĉo kantu ĝisfine.
BENEDICTUS QUI VENIT • Kanto el Taizé • Jacques Berthier • © Ateliers et Presses de Taizé • E: Albrecht Kronenberger 1996 • kun afabla permeso

896

Sankta, sankta, sankta
estas Vi, Sinjoro.
Ter’, ĉiel’ jubilas, Di’, pri Via gloro.
Hosana en la altoj.
Estu Kristo, Via Fil’, de ni benata;
danke Li kaj ame estu adorata.
Hosana en la altoj.

HEILIG, HEILIG, HEILIG, HERR DER HIMMELSHEERE • GL (Speyer) 822 • M: Heinrich Rohr 1945 • germana T: Karl Hofen 1944 • © copyright control • E: Albrecht Kronenberger 1995

897

TABLO-PREĜO

Tiun ĉi tablo-preĝon oni kantas en kelkaj nederlandaj komunumoj (rom-katolikaj, remonstrantaj kaj aliaj) en la eŭkaristia preĝo.

Ĉiu linio havas du akcentojn. La koncernaj silaboj estas substrekitaj; la ne-akcentitajn oni adaptu libere.

Celebranto:

Ni dankas al Vi, sankta Patro,
pro Via Filo Jesuo Kristo:

Solisto:

Kiun laŭ kutim’ homara
nomis propra nom’ persona,
kiam en pasinto fora
Li naskiĝis en lontan’:

Kunveno:

1. Li nomiĝis Jeŝu, Jesu,
fil’ de Jozef, fil’ de David,
fil’ de Jiŝaj, fil’ de Juda,
fil’ de Jakob, fil’ de Abram,
fil’ de Adam, fil’ de homoj,
Li eĉ fil’ de Di’ nomiĝas,
pac-vizio kaj savanto,
monda lumo, vivo-vojo,

2. viva pano, vera vito,
Li, amata, ne-komprenata
konserviĝas vort-simbole
kiel olda pra-sekret’,
transdonata kiel pas-vorto,
kiel strange intima rakont’,
iĝis nom’ en mia memoro,
iĝis voĉ’ de l’ konscienco,

3. iĝis Li por mi la vero:
Lin memoras mi, Lin mi nomas
kiel mortinton ne mortintan,
kiel vivantan tre-amaton,
kiu venis por vivadi
por la povraj plej malriĉaj,
frat’, kompano, vojkunulo
de la homo plej malgrava,

4. kiu tempe de Sia vagado
tra vilaĝoj de Sia lando
homojn inter si pacigis,
kaj al-tiris kaj inspiris,
ne de-diste kaj distance,
ne fiere kvazaŭ reĝo,
sed vivante serv-aspekte
kaj la vivon por amikoj

Solisto:

lasis, perfidita de amiko,
torturita ĝis krucum’,
preĝis por la malamiko,
dum forlasis hom’ kaj Di’ Lin,
fine mortis kiel sklav’,

Kunveno:

5. kaj semite en la agron
kiel semo la plej eta,
jen atendas longan vintron
en silento de la mort’,
kiel gren’ Li rikoltiĝos,
kiel pan’ Li disdoniĝos
por en homoj iĝi homo,
kaj kaŝite ĉe sia Di’

6. nia paco Li fariĝis,
kvietiĝis nia animo,
Li salutas nin de-fore,
alrigardas de proksim’,
infanet’, amiko, alia,
Lin memoras mi, Lin mi nomas,
rekomendas Lin al vi
kiel vivan tre-amaton,

Solisto:

kiel homon, kiu apudas vin.

DIE NAAR MENSELIJKE GEWOONTE – TAFELGEBED • M: Bernard Maria Huijbers • nederlanda T: Huub Oosterhuis • © Uitgeverij Gooi & Sticht, Baarn • E: Gerrit Berveling • kun afabla permeso

PATRO NIA

Dia Liturgio: → 039
Roma Mesrito: → 048

898

1. Patro nia, Patro ĉiela!

1.-5. Sankta, sanktega Via nomo!

(1) Via regno venu, fariĝu Via volo.

1.-5. Sankta, sanktega Via nomo!

2. En ĉielo, same sur tero. … (2) Nian tagan panon donacu hodiaŭ. …

3. Kaj al ni pardonu la ŝuldojn. … (3) Kiel ni pardonas al niaj ŝuldantoj. …

4. Kaj nin ne konduku en tenton. … (4) Sed nin liberigu de ĉia malbono. …

5. Ĉar al Vi la regno, potenco … (5) kaj al Vi la gloro de nun ĝis eterno. …

6. Amen.

PATRO NIA • Thuma Mina 163 • M: okcident-hinda kalipso-melodio • T: Mat 6,9-13 • E: Adolf Burkhardt 1975, TK 13 / Kloster Kirchberg 2000

899

1. Patro nia, kiu estas en la ĉielo, Patro nia,
sanktigata estu Via nomo, Patro nia.

2. Venu Via regno, Patro nia,
fariĝu Via volo, | kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero, Patro nia.

3. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, Patro nia,
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, | kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, Patro nia.

4. Kaj ne konduku nin en tenton, Patro nia,
sed liberigu nin de la malbono, Patro nia.

[5. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, Patro nia,
kaj la gloro eterne. Amen. Patro nia.]

PATRO NIA • buŝe transdonita de Józef Zielonka

900

Sankta pan’, por ni benata! Amen.

Ho kalik’, por ni benata! Amen.

3-voĉa rondkanto
HEILGES BROT, SEI MIR GESEGNET • M kaj germana T: © Klaus Jürgen Thies • E: Kloster Kirchberg 2001 • kun afabla permeso

901

1. |: Kune manĝu ni nun de Lia pan’. 😐

refreno:

Revigliĝas la vivo per Lia eterna am’.
Sinjoro, restu ĉe ni.

2. |: Kune trinku ni nun de Lia vin’. 😐

3. |: Kune kantu ni nun je Lia glor’. 😐

LET US BREAK BREAD TOGETHER • M (Break bread together): usona Spiritualo • E: Åke Ahlrén • TK 25

902

1. Vi, el katen’ de malforto
nin liberigis, Dio,
kaj Kristo, frato iĝinta,
al ni jen instruis alvoki:

refreno:

1.-4. Abba, Patro,
Abba, Patro,
Abba, Abba,
Patro, Patro!

2. Nin eklezio kunligas,
kiu en amo vivas;
Vi montras Vin en kreaĵoj,
kaj ni ĉiun horon alpreĝas:
Abba, Patro …

3. Di’, la venkinto de l’ morto,
donis al ni la vivon,
nin igis Siaj infanoj,
pro tio kuraĝas ni kanti:
Abba, Patro …

4. Ni ĉiuj estas gefratoj,
mond-familio unu;
travivas ni tiun veron,
la horon de ties konfirmo:
Abba, Patro …

ABBA, PATRO • Sankta Meso, p. 14 • M: J. Sykulski • E: Wiesław Tomaszewski

ŜAFIDO DE DIO

Meso de la Mondo: → 049
Luterana Diservo: → 86.12
Korea Meso: → 810.5
Praga Meso: → 811.5
Rondkanta Meso: → 813.5
Germana Meso: → 820
Palatinata Meso: → 829
Meso kun Infanoj: → 838.4

903

S: Dia ŝafido,
K: fordonita pro la homa peko, kompatu nin, Sinjoro.

S: Dia ŝafido,
K: fordonita pro la homa peko, kompatu nin, Sinjoro.

S: Dia ŝafido,
K: fordonita pro la homa peko, donacu Vian pacon.

O DU LAMM GOTTES • GL (Speyer) 825 • M: Münchner Gesangbuch 1817, nova versio 1951 • germana T: nekonata verkinto • E: Albrecht Kronenberger 1996

904

S: 1.-3. Kristo, Di-Ŝafid’,
K: kiu forigas la pekojn de l’ mond’:
1.-2. nin ĉiujn kompatu.
3. donu al ni Vian pacon.

CHRISTUS, GOTTES LAMM • GL 442 • KG 127 • M: Heinrich Rohr 1964 • © Christophorus-Verlag, Freiburg i. Br. • E: Guido Holz 1986

905

latine:

Da pacem, Domine.
Da pacem, Domine,
in diebus nostris.

Donu la pacon, Di’.
La pacon donu Vi,
Di’, en niaj tagoj.

Rondkanto per 4 voĉoj en la suba kvarto
DA PACEM, DOMINE • EG (Pfalz) 668 • Melchior Franck • E: Albrecht Kronenberger 1996

BENO

Kantoj:
Eliros vi kun ĝoj’ → 783
En Via paco → 822
Rondkantoj:
Veni, foriri → 017
Nin benu kaj protektu → 110

906

1. Benu nin, Sinjor’,
ke ni ne forgesu,
kies anoj ni;
Vin do ni konfesu!
Ne plu en izol’
ni, la Viaj, sidas:
ridon, ploron vidas
bene Via vol’.

2. Mem ne povas hom’
benon akapari,
sed pro Via don’
ni ne devas ŝpari:
Flori povas ben’,
kie ni disdonas,
amas kaj pardonas,
spitas al ĉagren’.

3. Pacon donis Vi,
pac’ plu devas veni
por, laŭ Di-promes’,
mondon viva teni.
Helpu nin al far’,
se pri paco temas.
Kiu plore semas,
plukos sen avar’.

4. = 1.

KOMM, HERR, SEGNE UNS • EG 170 • RG 343 • KG 147 • M kaj germana T: Dieter Trautwein 1978 • © Strube Verlag, München • E: Manfred Retzlaff 1983 (strofo 2), Adolf Burkhardt 1985 (strofoj 1 kaj 3) • TK 101

907

1. Dio benu vin kaj protektu vin,
kaj ĝojo lumas super viaj vojoj.
Dio benu vin kaj protektu vin;
en Liaj manoj restu timoj, ĝojoj.

1.-3. Amen, amen, amen,
paŝu kun aŭdac’.
Amen, amen, amen,
venkos Lia pac’.

2. Dio benu vin kaj protektu vin.
Li al plej foraj steloj nomon donas.
Dio benu vin kaj protektu vin.
Li viajn lumon kaj obskuron konas.

3. Dio benu vin kaj protektu vin.
Li iris vojon de la am’ sindona.
Dio benu vin kaj protektu vin.
Li gvidas vin per la Spirito bona.

DER HERR SEGNE DICH UND BEHÜTE DICH • EG (Württemberg) 563 • M kaj germana T (laŭ Nom 6,24-26): Ulrich Gohl 1970 • © Carus-Verlag, Stuttgart • E: Adolf Burkhardt 1986 • TK 126

908

Nun benu kaj protektu nin
la Patro, Filo kaj Spirit’.
Favore Li rigardu nin
kaj donu Sian pacon.

4-voĉa rondkanto
DER HERR SEGNE UND BEHÜTE UNS • M: nekonata verkinto • T: el la liturgio • E: Albrecht Kronenberger 2000

909

Eternulo, grace benu
kaj nin ĉiujn gardu nun.
Kontraŭ ni vizaĝon tenu,
ke surfluu nin la lum’.
Turnu Vin al ni kun grac’;
venu en la koron pac’.
Laŭdu danke mi, savito,
Vin, ho Patro, Fil’, Spirito!

Nom 6,24-26
ETERNULO, GRACE BENU • M (Werde munter): Johann Schop 1642, Morava Frataro 1661, kp. EG 475 • E (originale verkita): Magda Carlsson-Bohman 1951 • AK 260

910

1. Protektu nin, Dio, estu kun ni,
dum iro kaj dum reveno.
|: Kun akvo kaj pan’
Vi estu kompan’.
Nin gvidu per Via beno. 😐

2. Protektu nin, Dio, estu kun ni,
eĉ kiam venas suferoj.
|: Plor’ ĉesu kaj larm’
pro lumo kaj varm’;
apudu nin en danĝeroj. 😐

3. Protektu nin, Dio, estu kun ni,
nin gardu kontraŭ malbono.
|: Per forto de l’ grac’
kreskadu la pac’,
libero, kompren’, pardono. 😐

4. Protektu nin, Dio, estu kun ni,
nin gvidu kun Via beno.
|: La Sankta Spirit’
al viv’ estu gvid’,
nin ŝirmu dum ir’, reveno. 😐

BEWAHRE UNS, GOTT • EG 171 • RG 346 • M (La paz del Señor): © Anders Ruuth (ĉ. 1968) 1984, kun afabla permeso • germana T: Eugen Eckert (1985) 1987, © Strube Verlag, München • E: Adolf Burkhardt 1999

911

Mi vin benos,
kaj vi estos beno,
vi estos beno,
diras Li.

4-voĉa rondkanto
ICH WILL DICH SEGNEN • M: © Siegmund Schmidt 1985 • T: Gen 12,1 • E: Adolf Burkhardt 1986 • TK 145 • kun afabla permeso de la komponisto

912

1. Ni iru en paco,
ni iru en paco,
ni iru en paco
vojon, sur kiu ni venis.

2. Ni iru en paco,
ni iru en paco,
ni iru en paco.
Venis la hor’ adiaŭa.

3. Ni iru kun beno,
ni iru kun beno,
ni iru kun beno.
Nin la Sinjor’ akompanos.

GEHN WIR IM FRIEDEN • M kaj strofoj 1-2: el Tanzanio, strofo 3: © Hermann Mahnke, kun afabla permeso • E (el la germana): Adolf Burkhardt • TK 153

913

Ho granda ĝojo,
ho granda ĝojo,
ĝoj’ pri Jesuo,
ho granda ĝojo.

hause:

Muna da murna,
muna da murna,
sabo da Yesu
muna da murna.

MUNA DA MURNA • ripetad-kanto el Niĝerio • E: Adolf Burkhardt 1986 • TK 140

Improvizu mem, ekzemple:

Ĝis la revido. Ĝis la revido.

Iru en paco. Ĝis la revido.

Dio vin benu. Dio vin benu.

Sur viaj vojoj Dio vin benu.

914

Vi, eterna Di’, nin fortigu, donu benon.
Spiriton sendu Vian. Flamigu nin,
sur Via voj’ iri ĝis fin’.

3-voĉa rondkanto
VI, ETERNA DI’ • M: J. Trabsky • nederlanda T: Jacqueline Roelofs-van der Linden • E: Jacques Tuinder • kun afabla permeso

915

1. Branĉo de l’ migdala arb’ reekfloras jam.
Same floros inter ni la velkinta am’.

2. Malgraŭ ĉiu sango-flu’ viv’ ne fluis for:
Bona vort’ en trista temp’, plena de valor’!

3. Milojn ja milit-frenez’ falĉas kun kruel’.
Venkos per facila vent’ softa floro-bel’.

4. Ho migdala flor-abund’ – signo kaj proklam’:
Glore ĉiam venkos viv’, venkos per la am’.

FREUNDE, DASS DER MANDELZWEIG • EG (Württemberg) 655 • M: Fritz Baltruweit 1981, el: Mein Liederbuch, Band I, 1981, © tvd-Verlag Düsseldorf • germana T: Schalom Ben-Chorin 1942 laŭ Jer 1,11, © Hänssler Verlag, D-71087 Holzgerlingen • E: Albrecht Kronenberger 2001

SUPLEMENTO

DIVERSAJ KANTOJ

916

1. Dormu, fileto, plej ĉarma karul’,
dorme fermiĝu nun via okul’.
Ĉio silentas, do dormu, infan’,
muŝojn forpelas patrina la man’.

2. Venas malsupren anĝeloj de Di’,
vin ĉirkaŭflugas, ridetas al vi.
Ili estonte, infan’, kredu min,
nur en doloro konsolos ja vin.

3. Nun vi dormadas en dolĉa trankvil’,
ne estos tiel estonte, ho fil’.
Kiam de zorgoj pleniĝis la kor’,
ofte la dormo de vi restos for.

4. Dormu, fileto, ĉar via patrin’
gardos dum nokto zorgante ja vin.
Ŝi por vi zorgas en ĉiu ajn hor’.
Amo patrina ne dormas, trezor’.

SCHLAF, HERZENSSÖHNCHEN • M: Carl Maria von Weber • germana T: Franz Carl Hiemer • E: Wally Cuno • Das deutsche Lied in Esperanto 1922, p. 57-58

917

1. Se donas Di’ al vi favoron,
Li sendas vin for el la dom’,
por montri Sian mir-laboron,
la belan mondon, al la hom’.

1. Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er in die weite Welt;
dem will er seine Wunder weisen
in Berg und Wald und Strom und Feld.

2. [de Zamenhof ne tradukita]

2. Die Trägen, die zu Hause liegen,
erquicket nicht das Morgenrot;
Sie wissen nur von Kinderwiegen,
von Sorgen, Last und Not um Brot.

3. De l’ montoj riveretoj fluas,
alaŭdoj kantas super mi;
mi ankaŭ gajan kanton bruas
al la tutmonda harmoni’.

3. Die Bächlein von den Bergen springen,
die Lerchen schwirren hoch vor Lust,
was sollt ich nicht mit ihnen singen
aus voller Kehl und frischer Brust?

4. Al Dio fidas mi kun ĝojo.
Li zorgas pri la tuta ter’.
Li ankaŭ min, sur mia vojo,
eterne gardos de danĝer’.

4. Den lieben Gott lass ich nur walten;
der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
und Erd und Himmel will erhalten,
hat auch mein Sach aufs best bestellt!

WEM GOTT WILL RECHTE GUNST ERWEISEN (DER FROHE WANDERSMANN) • M: Friedrich Theodor Fröhlich 1833 • germana T: Joseph von Eichendorff 1822 • E: Ludoviko Lazaro Zamenhof

918

1. Ora sun’ vespera, estas bela vi!
Vidas ĉiam ĝoje vian brilon mi.

2. Jam en infaneco mi rigardis vin,
kaj la virt-deziro regis ĉiam min.

3. Kiam mi vespere miris antaŭ vi,
min refreŝigante, Dion sentis mi.

4. Sed de vi, ho suno, rerigardas mi
kun pli alta ĝojo sur min tie ĉi.

5. Formis ja nin ambaŭ de l’ kreinto man’:
vin radi-vestitan, min en polva lan’!

GOLDNE ABENDSONNE • M: Hans Georg Nägeli • germana T: nekonata verkinto • E: O. Schroeter en Das deutsche Lied in Esperanto 1922, p. 17

919

1. Stratoj, placo forlasitaj; el la domoj milda lum’.
Mi trairas kun medito; |: ĉio nun en festkostum! 😐

2. La fenestrojn pie garnis la patrinoj per ludil’.
En feliĉ’ senbrua, mire |: gapas infanetoj mil. 😐

3. Kaj mi vagas el la muroj ĝis libera horizont’.
Bril’ sublima, sankta tremo! |: Vastas la silenta mond’. 😐

4. Alte, steloj faras rondojn. El soleca neĝa fon’
sorĉe ŝvebas kvazaŭ kanto. |: Ho grac-plena vi sezon’! 😐

MARKT UND STRASSEN STEH’N VERLASSEN • M: Hermann Kirchner • germana T: Joseph von Eichendorff • E: Adolf Burkhardt 1979 • el: Burkhardt, Pli ol kvindek, n. 36

920

M (Maccabaeus) → 321 «Ho Revivanto»

1. Tagon feliĉan festas ni kun ĝoj’,
kune jubilante pri l’ irita voj’.
Dian flustron aŭdis en graveda hor’
niaj pioniroj – jesis kun fervor.’
Glora, majesta, favor-kora Di’,
Vian providencon nun celebras ni.

2. Nobla la celo, brila la vizi’,
sorto-plena voko al ĉiel-medi’.
Sorĉis ĝi instige al plenum-labor’
servi-pretajn homojn, indajn je honor’.
Glora, majesta, favor-kora Di’,
Vian honor-vokon aŭdis ankaŭ ni.

3. Sankta la tasko, rava ideal’,
ekumena revo grava sen egal’,
ke komuna lingvo, sama tra la mond’,
ligu la gefratojn de l’ kristana rond’.
Glora, majesta, favor-kora Di’,
por la sama celo kunligiĝis ni.

4. Kontraŭ vaniga, lula apati’,
blindaj antaŭjuĝoj, ŝima tradici’,
strebis fideluloj kun obstina fid’,
venkojn pene gajnis sub la Dia gvid’.
Glora, majesta, favor-kora Di’,
venkojn eĉ pli grandajn gajnu ni per Vi!

5. Do, ni en tago de solen-memor’,
dankaj pro triumfoj de pasint-labor’,
antaŭ Vi, Sinjoro, ĵuras kun sincer’
plue Vin servadi, fortaj en esper’.
Glora, majesta, favor-kora Di’,
tenu nin persistaj ĝis la venka hor’!

TAGON FELIĈAN FESTAS NI KUN ĜOJ’ • himno por grava dat-reveno en Esperantujo • E (originale verkita): W. J. Downes 1970 • TK 40 [K901T]

921

1. Patro nia, ni alvenis trans la tero, trans la mar’,
sed per unu lingvo laŭdas Vin, la Patron de l’ homar’.

2. Kunlaboro, am’ gefrata, estas nia gvida stel’;
la forigo de milito estas nia sankta cel’.

3. Malaperis nun antikva interhoma la baril’;
unu lingvo nin kunligas, la komuna komprenil’.

4. Patro, ankaŭ niajn korojn same ligu pli kaj pli,
por ke ni frataro estu – unu vera famili’.

5. Ho, donacu Vian benon nun al ni kaj nia rond’,
por ke nia kunlaboro semu amon tra la mond’.

PATRO NIA, NI ALVENIS • M (Stuttgart): Christian Friedrich Witt • E (originale verkita): Clarence Bicknell (1842-1918), 1966 en HE 254 • AK 105* • NV 244*

922

1. Bonvenon al vi, haleluja!
Ni ĝojas kun vi, haleluja.
Salutas ni vin, haleluja.
Dio kun vi!

2. Adiaŭ al vi, haleluja!
Ni tristos post vi, haleluja.
Adiaŭ al vi, haleluja!
Dio kun vi!

BONVENON AL VI • M: buŝe transdonita • E: 1985 en NV 195

KROMAJ TEKSTOJ

923

Preĝo sub la Verda Standardo

Al Vi, ho potenca, senkorpa mistero,
Fortego, la mondon reganta,
Al Vi, granda fonto de l’ amo kaj vero
Kaj fonto de vivo konstanta,
Al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas,
Sed ĉiu egale en koroj Vin sentas,
Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas,
Hodiaŭ ni preĝas.

Al Vi ni ne venas kun kredo nacia,
Kun dogmoj de blinda fervoro:
Silentas nun ĉiu disput’ religia
Kaj regas nur kredo de koro.
Kun ĝi, kiu estas ĉe ĉiuj egala,
Kun ĝi, la plej vera, sen trudo batala,
Ni staras nun, filoj de l’ tuta homaro
Ĉe Via altaro.

Homaron Vi kreis perfekte kaj bele,
Sed ĝi sin dividis batale;
Popolo popolon atakas kruele,
Frat’ fraton atakas ŝakale.
Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera,
Aŭskultu la voĉon de l’ preĝo sincera,
Redonu la pacon al la infanaro
De l’ granda homaro.

Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali,
Por reunuigi l’ homaron.
Subtenu nin, Forto, ne lasu nin fali,
Sed lasu nin venki la baron;
Donacu Vi benon al nia laboro,
Donacu Vi forton al nia fervoro,
Ke ĉiam ni kontraŭ atakoj sovaĝaj
Nin tenu kuraĝaj.

La verdan standardon tre alte ni tenos;
Ĝi signas la bonon kaj belon.
La Forto mistera de l’ mondo nin benos,
Kaj nian atingos ni celon.
Ni inter popoloj la murojn detruos,
Kaj ili ekkrakos, kaj ili ekbruos
Kaj falos por ĉiam, kaj amo kaj vero
Ekregos sur tero.

Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj,
Antaŭen kun pacaj armiloj!
Kristanoj, hebreoj kaj mahometanoj
Ni ĉiuj de Di’ estas filoj.
Ni ĉiam memoru pri bon’ de l’ homaro,
Kaj malgraŭ malhelpoj, sen halto kaj staro
Al frata la celo ni iru obstine.
Antaŭen, senfine!

Ludoviko Lazaro Zamenhof (originale verkita, 1905)

924

Preĝo de mortigoto
(1944 trovita ĉe amerikana soldata kadavro en Tobruk / Afriko):

Elaŭdu min, ho mia Dio!
Neniam antaŭe mi parolis kun Vi.
Hodiaŭ, la unuan fojon, mi bonvenigas Vin.
Ekde la jaroj de mia infan-aĝo
oni enmartelis al mi,
ke Vi ne ekzistas, ke Vi ne povas esti;
kaj mi idioto kredis tion.
Vian kreon neniam antaŭe mi prikonsideris,
sed hodiaŭ nokte el la kratero,
kiun fosegis la grenado,
mi vidis la stelo-maron.
Rigardante tion mi komprenis,
kiel kruela povas esti la trompado.

Mi ne scias, ho Dio,
ĉu Vi donos al mi Vian manon,
tamen mi parolas al Vi.
Vi do komprenos min!

Kiel strange: Ĝuste en la mezo
de ĉi tiuj teruroj
vidiĝis al mi la lumo,
kaj ĉi tie mi Vin spertis.
Nur tion mi volas diri,
ke mi ĝojas eksciinte Vin.

Nokto-meze, oni trumpetos al atako,
tamen mi ne timas.
Via rigardo ripozos sur mi.
Jam tondras signalo! Laŭdeve,
mi leviĝas por iri.
Tiel agrable mi sentis ĉe Vi!

Ankoraŭ unu vorton:
Vi scias: La batalo fariĝos tre akra.
Povas esti, ke hodiaŭ nokte
mi frapos je Via pordo.
Ĉu Vi malgraŭ ĉio, kiam mi venos,
– kvankam ĝis nun ne Via amiko –
permesos min eniri?

Ŝajnas al mi, ke mi ploras, ho mia Dio,
vidante miajn okulojn malfermiĝantaj.

Ĝis revido, ho mia Dio!
Vi vidas: Mi iras
kaj verŝajne ne revenos.
Kiel strange:
Sen timo mi rigardas la morton.

E-versio el: Espero Katolika 5/1988, 77s, el la germana tradukita* de Hugo Westhoff, Germanio

925

Kredo-Simbolo de Fjodor Miĥajloviĉ Dostoevskij

De tempo al tempo Dio pridonacas min per minutoj, dum kiuj mi estas tute trankvila. En la momentoj mi kreis por mi la kredsimbolon, en kiu ĉio estas por mi klara kaj sankta. Ĉi simbolo estas por mi tre simpla. Jen ĝi:

Kredi, ke ne ekzistas io pli bela, pli profunda, dolĉa, saĝa, kuraĝa kaj perfekta ol Kristo; kredi kaj kun amo de enviulo ripetadi al mi mem, ke io pli bela ol Kristo ne nur ne ekzistas, sed eĉ ekzisti ne povas.

Krom tio, se eĉ iu ajn pruvus al mi, ke Kristo troviĝas ekster la vero, kaj efektive la vero ekzistus ekster Kristo, tiam mi tamen preferus resti kun Kristo, ol kun tia vero.

NV 14*

926

ETA FLOR-BUKEDO

EL ALIAJ RELIGIOJ

926.1

El Konfuceanismo:

Nenian sukceson havos tiu, al kiu mankas kredo. Ĉiam oni estu firma en la kredo. La Ĉielo multon postulas de onia kredo, sed Dio estas kun Siaj kreitoj. Tial neniam ŝanceliĝu en la kredo.

Per amo beliĝas ĉiu loko. Ĉu tiu, kiu ne sopiras al amo, povas esti atinginta saĝon? Amo estas la plej alta nobleco de la Ĉielo, la paca hejmo de la homo. Al kiu mankas amo, kvankam nenio lin malhelpas, al tiu mankas saĝo. Manko de amo kaj saĝo kondukas al manko de ĝentileco kaj justeco, kaj sen tiuj la homo estas sklavo.

Homo kun principoj estas kuraĝa. Li konas la juston kaj elpaŝos por ĝi, kiom ajn tio elpostulos de li. Dio estas kun li, kaj el tiu scio li ĉerpas kuraĝon.

Unueco en Diverseco, p. 46; 12; 40

926.2

El Taoismo

Necesas spirito de frateco kaj afableco, se oni volas akiri amikojn. La spirito de la bazaro, kie oni vendas varojn, ne estu la spirito de la saĝulo.

La saĝulo ne lasas sin influi per laŭdo aŭ mallaŭdo. Li konas la veron kaj nenion timas, kio ajn trafos lin en tiu ĉi mondo.

Unueco en Diverseco, p. 31; 40

926.3

El Ŝintoismo

La Sinjoro vizitos la hejmon, en kiu regas amo. La amo estas la reprezentanto de la Sinjoro.

Virto kaj feliĉo estas voj-kamaradoj.

Unueco en Diverseco, p. 13; 28

926.4

El Hinduismo

Vera feliĉo ne naskiĝas el eksteraĵoj, sed el la amo al aferoj spiritaj. Ĝi estas interna ĝojo, kiun nenio ekstera povas detrui. Ĝi devenas de Dio kaj estas rekompenco por bono. Nur saĝuloj ĝuas veran feliĉon.

Unueco en Diverseco, p. 28

926.5

El Ĝainismo

La homo estas kreaĵo de Dio, formita laŭ Lia bildo. Nur iom li staras sub la Dia esenco. Infano de la vivanta Dio li estas. Kiel argilo en la manoj de la Dia potisto, formita laŭ Lia volo.

El la radikoj kreskas la trunko de la arbo, el la trunko kreskas la branĉoj kaj el tiuj la branĉetoj kaj la folioj; tiam sekvas floroj, fruktoj kaj suko. Same, obeemo al la volo de Dio estas la radiko de la vera religio, kaj liberigo el la mondaj aferoj la plej bela frukto. Per tiu ĉi gvido oni atingos nepereontan gloron kaj ĉiaman pacon.

Unueco en Diverseco, p. 34; 32

926.6

El Budhismo

Ĉiutempe restu fidela al via devo, senkonsidere al la situacio. Tia fideleco alportas la plej gloran rekompencon.

Unu sola faro, plenumita en pura amo por protekti vivon estas pli granda, ol pasigi tutan vivon per oferado de elefantoj kaj ĉevaloj al Dio.

Unueco en Diverseco, p. 25

926.7

El Zoroastrismo

Milito estas la plej granda krimo de homo kontraŭ homo.

Dio estas nia ŝildo kaj nia gvidanto. Lin ni devas fidi ne ŝanceliĝante. Ĉiopova Li estas kaj Li neniam lasas solaj tiujn, kiuj fidas al Lia gvido.

Unueco en Diverseco, p. 52; 33

926.8

El Islamo

Ĉu vi scias, kiun faron la Plejalta plej ŝatas? La faro, kiun la Plejalta preferas pli ol ĉio alia, estas la amo al Li pro Li mem.

La Eternulo ne hezitas pardoni al tiu, kiu konfesas siajn pekojn kaj petas Lin pri pardono. Kun pentema koro sin turnu al Dio tiu, kiu pekis. Li certe trovos gracon.

Unueco en Diverseco, p. 12; 60

926.9

El Sikismo

Ŝajnigi kredon neniom efikas. Sincero estas la sola bazo por agoj vere religiaj.

Forŝiru la malicon el via koro kaj, jen, la tuta mondo estas amika al vi.

Unueco en Diverseco, p. 64; 58

926.10

El Bahaismo

Meditado estas la ŝlosilo al la pordoj de la misteroj.

Unueco en Diverseco, p. 50

926.11

Preĝo de Bahá’u’lláh:

Kreu en mi puran koron, ho mia Dio, kaj renovigu en mi trankvilan konsciencon, ho mia Espero!

Per la spirito de Via potenco firmigu min en Via kredo, ho mia Plej-amata, kaj per la lumo de Via gloro revelaciu al mi Vian vojon, ho Vi, kiu estas la Celo de mia deziro!

Per la potenco de Via transcenda forto levu min en la ĉielon de Via sankteco, ho Fonto de mia ekzisto, kaj per la brizoj de Via eterneco ĝojigu min, ho Vi, kiu estas mia Dio!

Viaj ĉiamaj melodioj spiru trankvilon sur min, ho mia Akompananto, kaj la riĉoj de Via vizaĝo liberigu min de ĉio krom Vi, ho mia Mastro, kaj la sciigo de la revelacio de Via nepereonta Esenco alportu al mi ĝojon, ho Vi, kiu estas la plej malkaŝita el la malkaŝitaj kaj la plej kaŝita el la kaŝitaj!

Bahaaj Preĝoj, p. 8*

Es fehlen / mankas: Indeksoj ADORU p. 1382 – 1422 + indekso ĝenerala sen paĝo-numeroj

Al la antaŭa paĝo / zurück zur vorangehenden Seite
Al la supra paĝo / zurück zur übergeordneten Seite

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung